Direct naar content

Vmbo: examenprogramma's en passend onderwijs

Inrichten van leren

Op dit moment staan er twee grote vraagstukken op de agenda van het vmbo: de invoering van de vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma’s en de Wet passend onderwijs. Meer dan de helft van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs volgt een opleiding binnen het vmbo. Dat kan een beroepsgerichte opleiding zijn die voorbereidt op het mbo met als doel om daar een startkwalificatie te halen. Er is ook een groep leerlingen die gaat voor een meer algemeen vormende opleiding waarbij ook doorstroom naar havo mogelijk is. Aanpassingen met grote impact dus.

> Kernpunten wetsvoorstel vernieuwing vmbo

Nieuwe examenprogramma’s
De beroepsgerichte programma’s in het vmbo worden vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. In de sectoren Economie, Techniek en Zorg & Welzijn, Groen en Intersectoraal onderwijs werken deskundigen en docenten nauw samen aan de nieuwe examens. De bedoeling is dat in 2017 de eerste beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe stijl worden afgelegd. In deze programma’s wordt vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van hun opleiding. Daarnaast bieden de wettelijke kaders experimenteerruimte om een vakmanschaps- en/of technologieroute in te richten in samenwerking met het mbo.

Invulling bepaalt school
Het wat van deze vernieuwing wordt op landelijk niveau aangestuurd en het onderwijsveld is daar nauw bij betrokken. Het hoe is aan de scholen zelf. Vmbo-scholen moeten, op basis van hun visie, bepalen welke profielen en keuzedelen ze aanbieden, op welke wijze ze het onderwijs in hun regio organiseren, op welke wijze ze aandacht besteden aan het verplichte nieuwe onderdeel LOB in het examenprogramma en op welke wijze ze zorgen voor de benodigde kwaliteit bij docenten. Ook staan scholen voor de uitdaging om binnen de gemengde leerweg invulling te geven aan de vernieuwde eisen die de nieuwe beroepsgerichte examens met zich meebrengen.

Pedagogisch-didactisch maatwerk
De vernieuwde structuur in de bovenbouw van het beroepsgerichte vmbo maakt het leveren van maatwerk op inhoudelijk vlak mogelijk. De Wet passend onderwijs vraagt daarnaast om maatwerk op pedagogisch-didactisch vlak. Het inspelen op verschillen/differentiëren en het personaliseren van leren is hierbij essentieel. Ook het vmbo-t dat inmiddels op veel scholen weer de naam mavo draagt, bezint zich op de vraag hoe er vormgegeven kan worden aan aantrekkelijk en uitdagend onderwijs voor alle leerlingen. Veel scholen beschrijven in hun visie dat ze ‘onderwijs op maat verzorgen’ en dat de leerling centraal staat. Tegelijkertijd beseffen ze dat het waarmaken van deze visie nog een uitdaging is.

Achtergrondinformatie

Optimaliseren van leeropbrengsten
De bijdrage die KPC Groep aan het vmbo wil leveren is altijd gericht op het optimaliseren van leeropbrengsten bij leerlingen. Het is voor scholen van belang om inhoud te geven aan goed onderwijs, om te zorgen voor goede begeleiding van leerlingen met het oog op het maken van keuzes voor nu en voor later. Als onderwijsadviesbureau ondersteunt KPC Groep scholen bij het implementeren van vernieuwingen en ambities binnen het vmbo. Het kan daarbij gaan om interventies op strategisch/bestuurlijk/regionaal niveau, op het niveau van directie of middenmanagement en op het operationele niveau van de teams/docenten. Op landelijk niveau zijn adviseurs van KPC Groep nauw betrokken bij ontwikkelingen, onder andere binnen Zorg en Welzijn, Mobiliteit en Transport, Groen en Intersectoraal.

Praktijkvoorbeelden

 

Contact met adviseur

VMBO is goed op weg

Nulmeting 
 
  • Resultaten nulmeting Vernieuwing VMBO

Praktisch

Download het implementatiemodel en de beslispunten vernieuwing examenprogramma's vmbo.

 Dump model vmbo

Van afdelingen naar profielen nieuwe termen

Download het overzicht van de profielen nieuwe termen:

Achtergrondartikel

Cover Op naar een krachtig vmbo

Van Twaalf tot Achttien, november 2014

Kamerbrief fundamenteel vmbo

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in het vmbo en de stappen die gezet worden om te komen tot toekomstbestendig (voorbereidend) beroepsonderwijs.

Routekaart profielen vmbo

Overzicht profielen en keuzedelen

Download het overzicht van de profielen en keuzedelen: