Direct naar content

LOB in het praktijkonderwijs

Coaching: hét leergesprek in het praktijkonderwijs

Coaching is in het praktijkonderwijs inmiddels een ingeburgerd fenomeen. In samenspraak mét leerlingen worden doelen geformuleerd voor het individuele ontwikkelplan. 

Het coachgesprek richt zich op drie kernvragen:

 • Wie ben ik?
 • Wat wil ik?
 • Wat kan ik?


De uitkomsten van het gesprek leiden tot individuele leerdoelen van de leerling voor de komende leerperiode. In verschillende leer- en werksituaties werkt de leerling aan deze leerdoelen: in theorie-, praktijklessen en op zijn stage. De doelen zijn gerelateerd aan de domeinen wonen, vrije tijd, arbeid en burgerschap.

Coaching is hét middel om leerlingen bewust te maken van zijn eigen leerproces. Zo werkt de leerling toe naar een passende uitstroom die aansluit op zijn persoonlijke ambitie en interesses.  

LOB: loopbaanoriëntatie en -begeleiding
LOB is een nieuw verplicht fenomeen in het voortgezet onderwijs gericht op het doelgericht mét de leerling toewerken naar een bewuste keuze voor een (vervolg-)loopbaan.

LOB is gericht op het ontwikkelen van vijf competenties. Deze zijn nodig om als zelfstandig burger bewuste keuzes te kunnen maken voor en in je loopbaan. Deze competenties zijn:

 • Kwaliteitenreflectie
 • Motievenreflectie
 • Werkexploratie
 • Loopbaansturing
 • Netwerken


Ook binnen LOB staat het gesprek mét de leerling centraal. De uitkomsten van de LOB gesprekken leiden tot keuzes al dan niet vastgelegd in een plan van aanpak, waar de leerling de komende leerperiode aan gaat werken. 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding vereist kennis over welke competenties van belang zijn voor het sturen van je loopbaan. Dit geldt voor zowel de docent als de leerling.

Doel van LOB
Het doel van LOB is om leerlingen planmatig en cyclisch te begeleiden naar een doelbewuste keuze voor zijn vervolgloopbaan. Dit door het ontdekken van kwaliteiten, motieven en perspectieven. Hierbij leert de jongere zijn leerproces te sturen en zijn eigen netwerk te mobiliseren.

LOB is gestoeld op een zogenaamde lemniscaat: een cirkel van terugblikken, reflecteren én  vooruitkijken en uitvoeren. Of wel ervaringen opdoen en op basis daarvan onderbouwde keuzes maken. Het is gesprek is hier het middel om betekenis te geven aan de leerervaringen gekoppeld aan de 5 loopbaancompetenties. 

Deze 5 loopbaancompetenties zijn: 
1. Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? (kwaliteitenreflectie) 
2. Waar ga en sta ik voor en waarom dan? (motievenreflectie) 
3. Waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom dan? (werkexploratie) 
4. Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? (loopbaansturing) 
5. Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? (netwerken) 

Aan de hand van deze loopbaancompetenties én door middel van reflectie op het eigen handelen en reflectie op de ervaringen krijgt de leerling de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven. De leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen door middel van een ‘loopbaandossier’.  

LOB in het praktijkonderwijs
Wat betekent LOB voor het praktijkonderwijs? Is dit meer van hetzelfde? Is dit een nieuw apart onderdeel in de begeleiding van de leerling of is het een verrijking voor de coaching in het praktijkonderwijs? 
Met andere woorden: wat gaan we doen met LOB in het PrO?

Ondersteuning door KPC Groep
KPC Groep ondersteunt scholen voor praktijkonderwijs, die aan de hand van deze competenties verdieping en versterking willen geven aan het coachgesprek met de leerling. Dat doen we door middel van:

 • bovenschoolse expertisebijeenkomsten ‘LOB in het praktijkonderwijs’
 • incompany training ‘LOB in uw school’
 • adviestrajecten voor maatwerktrajecten LOB 

Meer weten?
Neem contact op met Wout Schafrat of Dennis Heijnens.

Expertisebijeenkomst KPC Groep ‘LOB in het PrO’

Enkele reactie van de deelnemers:

 • ''Erg inspirerende bijeenkomst, dank daarvoor!''
 • ''Hoe organiseer je de interne communicatie?''
 • ''Dat vraagt wel om een visie van de school op LOB.''
 • ''De leerling te leren reflecteren is dan wel de essentie.''
 • ''Maar hoe leer ik de leerling te netwerken?''
 • ''Handig, dat overzicht met coachvragen en LOB vragen.'' 

Contact met adviseur

Contact met adviseur

Meer informatie