Direct naar content

Speciaal Basisonderwijs (SBO)

Over KPC Groep
Het Speciaal Basisonderwijs (SBO) staat zowel strategisch als onderwijsinhoudelijk voor belangrijke vraagstukken. KPC Groep is partner voor bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en intern begeleiders bij het vinden van passende antwoorden en het implementeren van vernieuwingen.

De ontwikkelingen op het gebied van Passend onderwijs vragen van het SBO om aandacht voor de beleidskoers en om (her)positionering in de samenwerkingsverbanden en afstemming in de regio. Ontwikkelingen die zeker ook kansen bieden. Meer dan ooit kan het SBO een bruggenhoofdpositie innemen tussen het regulier basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Niet alleen in strategisch opzicht zijn keuzes aan de orde. Ook onderwijsinhoudelijk zijn scholen voor SBO op zoek naar nieuwe antwoorden. Een goede afstemming van het onderwijs op het ontwikkelingsperspectief en de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen is cruciaal. Specifieke uitdagingen voor het SBO zijn met name: 

 

 • het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs;
 • het doelgericht plannen van het onderwijs aan leerlingen;
 • het maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen en onderwijsaanbod;
 • een betere afstemming met ouders en leerling over wat de school wil en kan bereiken;
 • een goede overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs.


Samenwerken met KPC Groep

Vraagstukken waarvoor we worden ingeschakeld zijn onder meer:  

 • verkennen van strategische opties op het gebied van positionering van de sbo-school in de regio en swv;
 • de vertaling van het ontwikkelingsperspectief naar het primair proces;
 • doelgericht werken met leerlijnen;
 • implementatie van 1-zorgroute en handelingsgericht werken;
 • anders organiseren van onderwijs en zorg aan alle leerlingen;
 • het verbeteren van de leerresultaten (opbrengstgericht werken);
 • vernieuwen van het taal- en rekenonderwijs;
 • implementatie van nieuwe onderwijskundige concepten;
 • leiderschap bij schoolontwikkeling;
 • de aansluiting bij cluster 3 en 4 onderwijs, het verzorgen van onderwijszorgarrangementen (observatieklas, trajectgroep, gedragsarrangementen);
 • het ondersteunen bij het maken van trendanalyses.

 
Echte oplossingen
Onze adviseurs, trainers en onderzoekers kennen de specifieke context van het SBO en sluiten aan bij de ontwikkelbehoefte van de organisatie. Om echte oplossingen te realiseren op het gebied van onderwijskwaliteit moet vaak samenhang worden aangebracht tussen de verschillende organisatiedomeinen. We leggen verbindingen met de organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en personeelsbeleid. We adviseren hierover én nemen werk uit handen. Bijvoorbeeld door het inzetten van projectleiders. Door onze jarenlange samenwerking met het veld beschikken we over praktijkgerichte kennis en beschikken we over in de SBO-praktijk bewezen aanpakken en instrumenten. We staan voor maatwerk. Zo hebben we de 1-zorgroute vertaald naar een op SBO-scholen toegesneden aanpak. We ondersteunen zowel scholen die hun onderwijs fundamenteel willen vernieuwen als scholen die stapsgewijs willen veranderen. Onze dienstverlening omvat advies, coaching en training, onderzoek en co- en interimmanagement. 

Downloads

Contact met adviseur

Achtergrondartikel

Ontwikkelingsperspectief in het SBO

Publicatie 1-zorgroute SBO

De leraar aan het roer