Direct naar content

KPC Groep betrokken bij Vliegende Brigade Nieuwkomers

LOWAN24-2-2016 Sinds kort is KPC Groep betrokken bij de Vliegende Brigade Nieuwkomers. Onder de bezielende leiding van LOWAN (ondersteuning onderwijs nieuwkomers) en de PO-Raad bieden we maatwerk-advies en maatwerk-ondersteuning bij het opstarten van vluchtelingenscholen. PO-RaadDe ondersteuning is naar behoefte in te zetten voor de 10 essenties van het nieuwkomersvraagstuk.

Deze essenties zijn: visie; organisatie; personeel; leeromgeving; leerinhoud; ict; differentiatie; volgen/overdracht van leerlingen; leiderschap; school en samenleving.

Dienstverlening naar behoefte
Concrete voorbeelden van dienstverlening van 'het vliegende keep-team' zijn (niet uitputtend)

  • Afstemming met regionale stuurgroep op gebied van organisatie en onderwijskundig kwaliteitsbeleid: hoge doelen in relatie tot haalbaarheid en wenselijkheid.
  • Ondersteuning team en bestuur op kwaliteit: onderwijsaanbod, differentiatie; structuur, visualisatie (TPR), methodegebruik.
  • Werving personeel: opstellen advertentietekst, voeren van selectiegesprekken; culturele aspecten rolneming (man/vrouw).
  • Startdag voor het nieuwe team: onderling nader kennismaken; teambuilding, inventarisatie motivatie/competenties; organisatie; teamteaching; formeren van groepen; gebruik van ruimtes; aanbrengen van structuur in de dag/week; inhoudelijk onderwijsaanbod.
  • Ondersteuning intern begeleider bij zorgstructuur: stappenplan kinderen met problemen; sociaal emotioneel, omgaan met trauma’s, pedagogisch-didactische rol: gespreksmodel, sociale kaart, vooroordelen en valkuilen.
  • Voorbereiden inspectiebezoek: OPP; monitoring resultaten; inrichten professionele leergemeenschap, onderwijskundig rapport.
  • Advisering omtrent e-learning digitale mogelijkheden rekenen, taal, NT2, digitale prentenboeken, afstandsleren etc.
  • Betrekken van adoptieschool, (regionale) voorbeelden van good practise, taalklas, samenwerkingsverband etc.
  • Cultuuraspecten: omgangsvormen, normen en waarden, praktisch: fietsen/verkeer.
  • Leveren van bijdrage aan informatieavond, ouderavond in samenwerking met tolken (in afstemming met partners als gemeente, COA, vluchtelingenwerk). 

 

De ondersteuning is hier aan te vragen.  

 

Directeur/adviseur Primair Onderwijs

Draaiboek Vluchtelingenkinderen bij ons op school

Praktische handreikingen en tips voor de eerste opvang van vluchtelingenkinderen.