Direct naar content

Procesbegeleiders KPC Groep helpen scholen bij aanpak krimp

13-7-2016 -  Leerlingendaling komt in het hele land voor. In sommige steden groeien de scholen nog, maar op de meeste plaatsen worden scholen steeds kleiner en zullen – zeker in het primair onderwijs en in het vmbo - op sommige plekken verdwijnen. Daarom neemt OCW maatregelen om meer en betere samenwerking op regionaal niveau mogelijk te maken en te stimuleren. OCW heeft besloten de subsidieregeling ‘bekostiging regionale procesbegeleider leerlingendaling PO en VO’ ook voor het schooljaar 2016-2017 open te stellen.

Voor dit schooljaar zijn er twee tranches, te weten:

  • Tranche 1: aanvragen tussen 31 december 2015 en 15 september 2016
  • Tranche 2: aanvragen tussen 14 september 2016 en 1 december 2016


Maatregelen OCW
Het is van belang dat schoolbesturen en gemeenten tijdig gaan samenwerken om de gevolgen van dalende leerlingaantallen (“krimp”) op te vangen. Daarom neemt de staatssecretaris van OCW maatregelen om meer en betere samenwerking op regionaal niveau mogelijk te maken en te stimuleren. De maatregelen van OCW zijn erop gericht schoolbesturen in positie te brengen om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het lokale en regionale onderwijsaanbod in gebieden met krimp.
  
Subsidieregeling
Eén van deze maatregelen is de subsidieregeling ‘bekostiging regionale procesbegeleider leerlingendaling PO en VO’. De regeling biedt schoolbesturen subsidie voor het inschakelen van een onafhankelijke regionale procesbegeleider. Taak van de procesbegeleider is betere samenwerking in krimp- regio’s te bevorderen. De procesbegeleider krijgt hierbij de opdracht om een meerjarig plan te maken voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio. Klik hier voor de regeling

Onze expertise en ervaring
KPC Groep heeft ervaring in het begeleiden van besturen, scholen en gemeentes bij het toekomstbestendig maken van onderwijs in krimpgebieden. We kennen de afwegingen die nodig zijn voor een evenwichtig regionaal aanbod. Schoolbesturen en lokale overheden hebben hierin een eigen referentiekader. Ouders ook. 

We kunnen verschillende bestuurlijke varianten vertalen naar de benodigde implementatie op organisatie- en onderwijsontwikkeling op schoolniveau. We staan voor een meerjarig plan met bestuurlijk draagvlak dat uitvoerbaar is op het niveau van scholen en lerarenteams, met oog voor de belangen van de gemeenschap. Daarnaast kunnen we als procesbegeleider u helpen met de eerste stappen naar een implementatie van het meerjarig plan.

Ondersteuning aanvraag
KPC Groep begeleidt en ontzorgt scholen bij het indienen van de aanvraag ‘bekostiging regionale procesbegeleider leerlingendaling PO en VO’, en vervult desgewenst tevens de rol van regionale procesbegeleider. Zo kunnen we u ondersteunen bij het organiseren van toekomstbestendig onderwijs.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met één van de leden van ons KrimpTeam: Felix Razenberg en Lenie van Lieverloo.

Contact met adviseur

Contact met adviseur