Direct naar content

Praktijkcollege Tilburg: ambities én daadkracht

29-3-2017 - Praktijkcollege Tilburg heeft haar koers bepaald voor de komende jaren. Kernpunten hiervan zijn: herkenbare leerlijnen en uitstroomprofielen, een stevigere plek voor de praktijkvakken, leerlingen meer eigenaar maken van hun loopbaantraject. 

We spreken met Harrie Backx. In september vorig jaar startte hij als directeur van Praktijkcollege Tilburg (onderdeel van Stichting Biezonderwijs dat naast praktijkonderwijs scholen telt voor sbo, so, vso en expertisecentrum De Kracht ). “Onze school is geheel gericht op uitstroom naar arbeid. Binnen het team is er een sterke behoefte  om de leerlijnen concreet op papier te zetten. Die waren namelijk niet straks omschreven. Er gebeurden goede dingen, maar je wilt zaken ook beter borgen. Een ander aandachtspunt was de aansluiting tussen de verschillende leerjaren. Dat is overigens in alle onderwijssoorten een heikel punt. Ook in het PrO.”

Zaken concreet maken en borgen. Niet alleen intern maar ook richting ouders is dat een voorwaarde om stappen te zetten, stelt Harrie Backx. “Als school moet je ouders helder kunnen uitleggen hoe het leertraject van hun kind eruit ziet, waar je naar toe werkt en hoe je ervoor zorgt dat het welbevinden van het kind centraal staat. Ouders worden dan nog meer betrokken bij de ontwikkeling van hun zoon of dochter.”

Ontwikkeltraject
In januari is met begeleiding van KPC Groep (Wout Schafrat en Dennis Heijnens) een ontwikkeltraject van start gegaan. Werkgroepen zijn aan de slag met de opdracht scherp te maken hoe de leerlijnen voor Nederlands, rekenen en praktijkvakken centraler kunnen komen te staan en hoe dat leren georganiseerd is. Doel is dat in de onderbouw leerlingen zich kunnen gaan oriënteren op uitstroommogelijkheden en dat in de bovenbouw leerlingen vanuit eigen intrinsieke keuzes zich vaardigheden kunnen eigen maken onder meer via stages.

Arbeidstrainingscentrum
Voor de ontwikkeling van die arbeidsvaardigheden krijgt het Praktijkcollege in de nabije toekomst een eigen arbeidstrainingscentrum. De insteek is dat dit centrum komend schooljaar gaat draaien. Harrie Backx licht toe: “We willen meerdere profielen en vakken gaan aanbieden. Ook andere scholen binnen onze stichting kunnen hier dan hun voordeel mee doen. We willen de deuren open zetten voor leerlingen van collega-scholen en zoeken de samenwerking op.” 

Werkvloer
Wie naar Harrie Backx luistert, krijgt een school op het netvlies die niet alleen ambities heeft maar waar ook de koe bij de horens wordt gepakt. “We doen het hier echt samen. De mensen in het team zijn de eigenaar. Ik ben niet de aanjager. Ik heb wel ideeën natuurlijk maar het moet niet mijn product worden. Ik ben niet degene die de documenten schrijft. Dat is echt de verdienste van de mensen op de werkvloer.”


Contact met adviseur

Contact met adviseur