Direct naar content

Masterplan Dyslexie

Overheidsopdrachten

KPC Groep, Expertisecentrum Nederlands en WSNS Plus voeren in opdracht van het Ministerie van OCW het Masterplan Dyslexie uit. Het Masterplan Dyslexie heeft tot doel een brede en integrale aanpak van dyslexie in het funderend onderwijs.

Signalering en begeleiding
De activiteiten van het Masterplan richten zich op een eenduidige signalering van leesproblemen en dyslexie en op begeleiding van dyslectici op alle scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Het gaat er om dat leerlingen snel en adequaat worden begeleid. Masterplan Dyslexie biedt informatie toegespitst op het onderwijs. Ouders kunnen terecht bij het Steunpunt Dyslexie dat in opdracht van het Masterplan Dyslexie is opgezet door de oudervereniging Balans.

  • Protocol Dyslexie VO


Meer informatie

Contact met adviseur