Direct naar content

Programmalijn Doorlopende leerlijnen

Overheidsopdrachten

Samen met en voor het onderwijsveld voert KPC Groep onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten uit binnen Research & Development projecten (R&D). Eén van de onderzoeksgebieden betreft doorlopende leerlijnen. De doorlopende leerlijn omvat de volgende thema’s:

  • taal
  • rekenen
  • beroepsidentiteit/persoonlijkheidsontwikkeling

Doel is onderbouwde kennis en inzichten te verwerven om de bovenstaande drie thema’s te versterken. Het gaat hierbij om het verhogen van de taal- en rekenprestaties van leerlingen door middel van het vergroten van de handelingsbekwaamheid van leraren en om het realiseren van een optimale leerloopbaan van jongeren. De thema’s zijn gerelateerd aan de kwaliteitsagenda’s van de PO-raad en de VO-Raad en voor taal en rekenen tevens aan de zogenaamde Inhaalslag. In de Inhaalslag worden op initiatief van het ministerie van OCW activiteiten ontplooid die er op gericht zijn om op relatief korte termijn een waarneembaar effect te sorteren in de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in rekenen en taal.

Publicaties en downloads 

Taal en rekenen


Taal 


Rekenen


Loopbaanleren
 


Onderpresteren