Direct naar content

Programmalijn School en omgeving

Overheidsopdrachten

Programmalijn school en omgeving
Samen met en voor het onderwijsveld voert KPC Groep onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten uit in de vorm van Research & Development projecten (R&D). Eén van de programmalijnen is School en omgeving.

Van alle programmalijnen is School en omgeving mogelijk de meest complexe.  De omgeving van de school is sterk gedifferentieerd en gefragmenteerd. De (noodzakelijke) verwevenheid van de school en haar omgeving komt steeds pregnanter naar voren. Er zijn vele stakeholders en (keten)partners met ieder hun eigen verwachtingen of zelfs eisen. Bovendien zijn scheidslijnen niet helder te trekken. Leren vindt steeds meer ook buiten de school plaats. Een andere ontwikkeling is dat naast de kwalificerende functie de socialiserende en opvoedende taak van de school steeds belangrijker geacht wordt. De opdracht van de school en ouders raken hierin elkaar.

Belangrijke thema’s in de relatie tussen school en omgeving zijn: sociale veiligheid, sociale cohesie, burgerschap, omgaan met diversiteit, maatschappelijke stage, ouderparticipatie, samen opvoeden, de verbinding tussen leren binnen en leren buiten de school, zorgadviesteams, bredeschoolontwikkeling en netwerken met bedrijven/instellingen.

Publicaties en downloads 
De programmalijn ‘school en omgeving’ spitst zich toe op:

Het vergroten van sociale veiligheid en sociale cohesie  


Samen opvoeden: ouders, school en jeugdzorg als partners


Actief burgerschap en sociale integratie 


Maatschappelijke opdracht


Brede school en dagarrangementen

  • Spliethoff, F. (2009). Praktijk uit de wijk. Sociale cohesie, segregatie, veiligheid en burgerschap. 's-Hertogenbosch: KPC Groep


De verbinding tussen binnen- en buitenschools leren