Direct naar content

Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject; teacher leadership (VO)

Register leraar Doel
Het Leraar Plus Traject & het Onderwijskundig Meesterschap Traject zijn geënt op de competenties die horen bij de docent met LC-functie. Het traject geeft de mogelijkheid om de kennis en vaardigheden te verkennen die essentieel zijn voor een docent LC en geeft  handvatten en inzichten om de rol beter te kunnen vervullen.

De deelnemer aan het Leraar Plus Traject:

 • toont bereidheid het professionele oordeelsvermogen continu te verbeteren door reflectie, kleinschalig praktijkonderzoek, het bijhouden van relevante literatuur en het opzetten en onderhouden van een functioneel netwerk;
 • vertoont ondernemerschap, creativiteit in het continu verbeteren van de eigen praktijk;
 • zoekt actief verbinding met collega’s uit sectie, team en/of afdeling en draagt bij aan een professionele cultuur;
 • neemt verantwoordelijkheid en ruimte om eigen onderwijs te verbeteren en legt rekenschap af over de resultaten en totstandkoming daarvan.

De deelnemer aan het Onderwijskundig Meesterschap Traject:

 • toont bereidheid onderwijskundige expertise en onderwijskundig leiderschap continu te verbeteren door reflectie, kleinschalig praktijkonderzoek, het bijhouden van relevante literatuur en het opzetten en onderhouden van een functioneel netwerk;
 • handelt in de klas excellent en is bereid zijn kennis te delen met collega’s en een rolmodel te zijn;
 • werkt opbrengstgericht aan het implementeren en borgen van onderwijskundige veranderingen vanuit een visie op leren van docenten en onderwijskundig leiderschap;
 • stimuleert een cultuur waarin wordt samengewerkt en neemt een verbindende rol in.

Doelgroep
Docenten voortgezet onderwijs LC /LD; werken aan teacher leadership. 

Inhoud
Het Leraar Plus Traject & het Onderwijskundig Meesterschap Traject zijn ontwikkeltrajecten voor docenten die willen groeien in hun docentschap en de bijbehorende onderwijskundige rollen en taken.

Bij Leraar Plus Traject komt aan bod:

 • werken aan persoonlijke effectiviteit;
 • kennis nemen van leren en leerprocessen: state of the art concepten;
 • praktijkonderzoek doen in het kader van de eigen schoolontwikkeling;
 • opbrengstgericht werken in de klas:
 • creëren van een krachtige leeromgeving;
 • onderwijs in de 21e eeuw: inspelen op onderwijsbehoeftes;
 • onderzoek doen.

Bij Onderwijskundig Meesterschap Traject komt aan bod:

 • werken aan persoonlijke effectiviteit en onderwijskundig meesterschap;
 • kennis nemen van leren en leerprocessen: state of the art concepten;
 • hoe succesvol innoveren;  
 • de school als organisatie: beleidscyclus, PDCA, veranderen & leren;
 • persoonlijk leiderschap: richting geven aan leren van collega’s;
 • lerend organiseren; vormgeven van leerinterventies;
 • het belang van horizontale verantwoording;
 • stage lopen, schrijven van meesterstuk.


Werkwijze

Leraar Plus Traject
Themabijeenkomsten
Bijeenkomsten rond diverse pedagogische didactische onderwerpen: opbrengstgericht werken, scheppen van een krachtige leeromgeving, maatwerk in het onderwijs en nieuwe onderwijsconcepten op basis van digitale didactiek. Deelnemers gaan met de inhouden en verwerkingsopdrachten aan de slag binnen de eigen school.

Begeleidingsbijeenkomsten: intervisie- en werkbijeenkomsten
Korte bijeenkomsten waarin deelnemers in kleine groepjes aan de slag gaan met intervisie of collegiale consultatie bij het werken aan onderzoek en het bespreken van leeropbrengsten.

Actie-onderzoek
Deelnemers voeren eigen actieonderzoek uit. Het verbeteren van het eigen handelen in de klas staat centraal.

Portfolio
Het portfolio bevat reflecties op de professionele ontwikkeling die de docent.

Onderwijskundig Meesterschap Traject

Themabijeenkomsten
Bijeenkomsten rond de volgende onderwerpen: verandermanagement, onderwijsinnovatie, kwaliteitsverbetering, beleidscyclus, persoonlijk leiderschap en kiezen en vormgeven van leerinterventies. Deelnemers gaan met de inhouden en verwerkingsopdrachten aan de slag.

Begeleidingsbijeenkomsten: intervisie- en werkbijeenkomsten

Korte bijeenkomsten waarin deelnemers werken met intervisie of collegiale consultatie voor het bespreken van leeropbrengsten, het delen van ervaringen bij stage en het werken aan het meesterstuk.  

Vrije stage
Binnen of buiten de school wordt een rolmodel gezocht met wie de deelnemer een aantal dagdelen kan meelopen.

Meesterplan
Deelnemers gaan aan de slag met een onderwijskundig thema dat verbeterd en geëvalueerd dient te worden (implementatieplan of verbetervoorstel).

Portfolio
Het portfolio bevat reflecties op de professionele ontwikkeling van de docent.

Resultaat
Deelnemers hebben hun vaardigheden vergroot die essentieel zijn voor een docent met rollen en taken op LC-niveau; teacher leadership. Zij hebben daartoe handvatten en inzichten verkregen om de functie als docent (nog) beter te kunnen vervullen.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering bedraagt voor Leraar Plus Traject 200 uur:
assessment en voortgang: 20 uur;
scholings- en begeleidingsbijeenkomsten: 44 uur;
verwerkingsopdrachten: 36 uur;
actieonderzoek: 100 uur.

De tijdsinvestering voor Onderwijskundig Meesterschap Traject

assessment en voortgang: 20 uur;
scholings- en begeleidingsbijeenkomsten: 44;
verwerkingsopdrachten: 36;
stage en implementatieplan: 100.

Registerleraar

Dit traject is gevalideerd bij Registerleraar voor:
Leraar Plus Traject: 200 RU
Onderwijskundig Meesterschap Traject: 200 RU

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Evelien Loeffen.

Contact met adviseur

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.