Direct naar content

Optimalisatie van de overgang van groep 1-2-3 (PO)

Registerleraar

Doel
Scholing op het versterken van de expertrol en het handelingsrepertoire van leerkrachten voor jonge kinderen in de groepen 1-3. De scholing richt zich op leerkrachten/coaches in het basisonderwijs die de overgang tussen de groepen 1-2-3 willen optimaliseren. In deze training wordt daarbij ingezoomd op de pijlers: Personeel, Leeromgeving, Leerinhoud, Organisatie en Leiderschap.

Doelgroep
Leraren, coaches en intern begeleiders.

Inhoud
Vier scholingsbijeenkomsten m.b.t. de pijlers personeel, leiderschap, leeromgeving, organisatie en leerinhoud. Inhouden die aan bod komen tijdens de bijeenkomsten zijn op basis van de ervaren knelpunten samen met de groep vastgesteld:

 • Leeromgeving: visie op ‘het jonge kind’ scherp krijgen, ontdek- en leerplekken, met aandacht voor spelend leren creëren.
 • Personeel: inzet talenten, groepsoverstijgend aan de slag met gezamenlijke verantwoordelijkheid, leren van elkaar, specifieke competenties en vaardigheden in 2-3 (observeren en registreren, kunnen inspelen op hoe jonge kinderen leren).
 • Leerinhoud: planmatig en doelgericht werken in plaats van activiteitgericht werken, zicht op de stappen uit het IGDI-model.
 • Organisatie: met inzet van hoeken, groepsoverstijgend waar het effectief is, vanuit instructies m.b.v. werkplekken
 • Leiderschap: zicht krijgen op je eigen persoonlijke ontwikkeling m.b.t. IGDI-model en specifieke competenties en vaardigheden voor het werken met jonge kinderen.

Lees hier meer inhoud (pdf)


Werkwijze
Het professionaliseringsaanbod bestaat uit studiemiddagen, professionele zelfstudie gekoppeld aan praktische huiswerkopdrachten, opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan, observatie in je groep en een individueel reflectiegesprek m.b.t groepsbezoek. De groepsbezoeken en nagesprekken worden uitgevoerd door de trainer in aanwezigheid van een interne begeleider/persoon uit het management van de school. Op deze wijze wordt de school geleerd om een nieuwe ronde observaties zelf uit te voeren.
De eerste drie bijeenkomsten vinden plaats met een tussenperiode van maximaal drie weken. Tussen bijeenkomst 3 en 4 vinden alle observaties plaats, stellen de leerkrachten/coaches hun persoonlijke leerdoelen op en vullen de IGDI kijkwijzer in ter voorbereiding op de observaties. Na afloop van de observaties vindt met iedereen een 1 op 1 reflectiegesprek plaats. Nadat alle observaties en reflectiegesprekken zijn uitgevoerd vindt bijeenkomt 4 plaats.
Er wordt onder andere gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen en het ontvangen en geven van feedback tijdens de bijeenkomsten.

Resultaat
Aan het einde van de bijeenkomsten:

 • Is er een scherpe visie op het onderwijs aan het jonge kind en wordt deze zoveel mogelijk al zichtbaar gemaakt in de praktijk.
 • Heeft er reflectie op de leeromgeving en organisatie plaatsgevonden vanuit de visie op ‘het jonge kind’ en zijn er zoveel als mogelijk passende ontdek- en leerplekken voor spelend leren van jonge kinderen waarbij het werken vanuit instructies, met circuitmodel en coöperatieve werkvormen van belang is.
 • Is zoveel mogelijk gebruik gemaak van de inzet van talenten van de leerkrachten/coaches waarbij het hebben van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en leren vanen met elkaar essentieel is.
 • Is er bewustwording bij leerkrachten van het belang van observeren en gesprekken voeren met kinderen om zicht te hebben en te houden op de onderwijsbehoeften.
 • Is de doorgaande lijn van groep 2 naar 3, specifiek voor taallezen en rekenwiskunde leerlijnen helder en zijn de overgangscriteria van 2 naar 3 besproken en indien nodig voorzien van een up-date.
 • Is gefocust op de door de leerkrachten opgestelde persoonlijke leerdoelen en tijdens de reflectiegesprekken is hier individueel met de deelnemers bij stil gestaan.

Tijdsinvestering
De scholing omvat 4 middagbijeenkomsten van 3 uur.
Praktijkopdracht en coaching 6 uur.

Registerleraar
Deze scholing is gevalideerd bij Registerleraar voor 18 RU.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neem contact op met Linda Schlundt Bodien.Directeur/adviseur Primair Onderwijs

Professionalisering op maat

Ons aanbod van beproefde en vaak gevalideerde professionaliseringsprogramma's.

Opleidingsagenda

KPC Groep organiseert ook opleidingen, trainingen en conferenties via open inschrijving.

Cedeo- en CRKBO-erkend

KPC Groep verzorgt een breed scholingaanbod voor po, vo en mbo. Onze opleidingen en trainingen zijn Cedeo- en CRKBO-erkend.