Direct naar content

Anticiperen op LOB

We spraken met het Van der Meij College en het Varendonck College over de wijze waarop ze anticiperen op LOB. 

Logo van der meijVan der Meij College: meer samenhang in LOB-activiteiten
Het Van der Meij College is een pilotschool voor Zorg & Welzijn. Aangezien LOB als een rode draad door het examenprogramma loopt, was het vanzelfsprekend voor de school om dat nu goed op te pakken. Marieke van Essen, kernteamleider Z&W: “Alle docenten waren eerder al getraind in het voeren van het loopbaangerichte gesprek. Ook organiseerden we al veel LOB-activiteiten, maar we ontdekten dat leerlingen zich daar niet altijd bewust van zijn. We wilden dus een meer samenhangend geheel maken van alle LOB-activiteiten en vaker naar leerlingen benoemen dat activiteiten in het kader van LOB plaatsvinden.”

“Daarnaast is er de ambitie om de overgang van onderbouw naar bovenbouw meer te stroomlijnen. We zijn een speciale school, want we hebben alleen de bovenbouw in huis. In het 3e leerjaar stromen leerlingen van andere locaties in. Volgend schooljaar gaan we met de ‘moederscholen’ met LOB aan de slag. Maar het heeft de prioriteit om eerst de vertaling naar andere profielen te maken, zodat zij ook klaarstaan als we per 1 augustus met de nieuwe examenprogramma’s gaan werken.”

“Het is nog een beetje vroeg om harde conclusies te trekken over het effect van de serieuzere aanpak van LOB, omdat we pas het afgelopen jaar met de doorontwikkeling van LOB zijn gestart. Toch lijkt het erop dat leerlingen bewuster kiezen. In het begin werden de keuzes veelal ook bepaald door de keuzes van vriendinnen. Nu zijn leerlingen zich bewuster van wat ze zelf willen en welk keuzevak daarbij aansluit.”

“Onze belangrijkste tip? Gewoon beginnen! Je doet als school waarschijnlijk al veel aan LOB, maar mogelijk is de samenhang er nog niet. Een andere tip: blijf in ontwikkeling. Er is overal veel informatie beschikbaar die je kan helpen om LOB in te richten. Blijf daarnaar op zoek.”

 

Logo VarendonckVarendock College: LOB dieper ingedaald binnen de teams
In de nieuwe visie en missie van het Varendonck College VMBO ( Praktijkonderwijs, BB, KB, GT, T) staat het stimuleren van het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid van leerlingen centraal. In gesprek met Claus van Teeffelen, manager onderwijs.

“We verzorgden veel activiteiten maar de samenhang tussen die activiteiten ontbrak. De verbindingen werden onvoldoende gezocht. Directie en afdelingsleiders besloten om voor drie speerpunten te kiezen gedurende drie jaar. Eén van de drie speerpunten werd LOB met daarnaast  RTTI en maatwerk in de klas.”

“We hebben ervoor gekozen om te werken met een projectteam, aangevoerd door een projectleider  We werken vanuit sterke teams en ieder team heeft een vertegenwoordiging in het projectteam. Decanen zijn betrokken als klankbord en zo daalt LOB dieper in binnen de teams. Dit was wel even wennen en dan is het van belang om dit ‘’wennen” tijd te gunnen en de communicatielijnen goed te laten verlopen. Decanen worden in het ontwikkelproces gaandeweg steeds nadrukkelijker gepositioneerd.“

“We zijn nu anderhalf jaar verder en LOB leeft enorm bij ons op school! Met het projectteam zijn we eerst gaan professionaliseren op LOB gespreksvoering. Vragen zoals: hoe leg je eigenaarschap bij leerlingen? Hoe maak je actiegerichte afspraken met leerlingen en hoe ontwikkel je een nieuwe attitude in de gesprekken die je met de leerling aangaat? De training past naadloos bij het ontwikkelen van eigenaarschap en het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid.”

“Wij zien dat de relatie tussen de docent, mentor en leerling duidelijk aan het verbeteren is. Docenten geven aan dat ze waarde toekennen aan de gesprekken met leerlingen. Een docent gaf aan: “Net een cadeautje dat ik zo met leerlingen mag praten”. Een aantal ouders is positief over de oudergesprekken die nu door de leerling worden geleid. “Heerlijk om je kind zo te zien praten over school.” De leerling heeft de lead, moet regie leren pakken in dit gesprek en wordt daarin van te voren gecoacht door de mentor.”

“Deze driegesprekken zijn geëvalueerd en duren vaak langer. We willen toe naar een andere invulling van de ouderavonden; niet meer een of twee ouderavonden per jaar maar deze eerder organisch organiseren waarbij de mentor in samenwerking met leerling en ouders hier invulling aan geeft. Belangrijk thema is nu de organiseerbaarheid hiervan om deze gesprekken tot gemeengoed van de school te maken.”

“Elk team heeft formatie naar rato te verdelen. Schooltaken zijn vastgelegd en teamtaken kun je zelf invullen. Het is een uitdaging om binnen bestaand beleid LOB goed weg te zetten. Het is heel belangrijk dat je als schoolleiding uitstraalt dat het ontwikkelen van loopbaancompetenties een hoge prioriteit heeft. Laten zien dat je er echt voor wilt gaan. Extra activiteiten inplannen en er voorrang aan geven. Stimuleer en motiveer! Heb lef om anders te organiseren. Geef voorrang aan keuzes die leerlingen kunnen maken om bijvoorbeeld naar Engeland te gaan tijdens de stage. Laat het opdoen van goede leerervaringen leidend zijn.”

Practice what you preach. Voer ook functioneringsgesprekken met docenten op dezelfde wijze. Leg gesprekken vast om samen na te bespreken en er samen van te leren.”

“Onze tip: individuele gesprekken met leerlingen moeten plaats kunnen vinden want dit levert absoluut toegevoegde waarde op.”

Contact met adviseur

Delen