Direct naar content

Overgang po-vo. Hoe kom je tot een goed advies?

Sinds dit schooljaar is de regelgeving rond de overgang van primair naar voortgezet onderwijs veranderd. Dit als gevolg van de nieuwe Wet Eindtoetsing PO en de zorgplicht passend onderwijs. De nieuwe regels hebben gevolgen voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs.
PO scholen zijn vanaf 2015 verplicht om een eindtoets af te nemen. Het schooladvies van het basisonderwijs is leidend en bepalend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating niet afhankelijk stellen van score op de eindtoets. Ook mogen zij bij de toelating, naast de eindtoets, geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede gegeven. Wel kunnen basisscholen en vo-scholen op regionaal of lokaal niveau afspraken maken over de overstap van leerlingen en de gegevens die zij hierbij gebruiken en overdragen. Gezamenlijke afspraken over welke gegevens basisscholen gebruiken bij het opstellen van het schooladvies en over de wijze waarop zij deze gegevens in dit advies laten ‘meewegen’.

Regio Midden Holland-Rijnstreek
In veel regio’s waaronder ook de regio Midden Holland -Rijnstreek hebben de huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs al twee tot drie jaar geleden geleid tot een bezinning op de vorm van advisering en de doorgaande lijn hierin tussen het Primair onderwijs en het Voortgezet onderwijs. Centrale vraag was: hoe komen wij tot een goed advies? Aanleiding voor de gesprekken waren de volgende zaken/onderwerpen:

  • Verzwaring van de examens in het voortgezet onderwijs
  • Wisselende kwaliteit van de advisering ervaren door VO
  • Latere afname datum van de Eindtoets groep 8
  • Eindtoets is een momentopname; LVS geeft ontwikkeling weer
  • Ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs

In de regio Midden Holland- Rijnstreek is in overleg tussen PO en VO scholen gekozen voor een onderbouwing van het advies voor het VO met behulp van het Cito Volgsysteem primair onderwijs als hulpmiddel in de vorm van een plaatsingswijzer. Wat is dan de rol van de plaatsingswijzer in deze regio? De plaatsingswijzer is een normeringstabel die in het adviestraject gehanteerd wordt en gebruikt wordt om het advies van de basisschool te objectiveren aan de hand van kwantitatieve gegevens/resultaatgegevens van de leerling.

Het schooladvies dat een leerling in het PO krijgt is echter meer dan een gemiddelde van een aantal toetsresultaten die in de vorm van een plaatsingswijzer uit een computersysteem rollen, al dan niet in een wetenschappelijk onderbouwd jasje. Het LVS Cito is niet bedoeld als een instrument om een uitstroomadvies als product vast te stellen. Wel om de ontwikkeling van de leerling per vakgebied in de vorm van de vaardigheidsgroei en bijbehorend vaardigheidsniveau te volgen gedurende zijn schoolloopbaan.

Het LVS Cito en dus ook het gebruik van een plaatsingswijzer kan alleen als hulpmiddel gebruikt worden om het eigen advies te ondersteunen. Regionaal zijn in de regio Midden Holland- Rijnstreek in het kader van de doorgaande lijn en het gebruik van de plaatsingswijzer allereerst gezamenlijke afspraken tussen de schoolbesturen PO en VO gemaakt over het proces van advisering. Immers het proces van advisering en de gezamenlijke afstemming tussen PO en VO vormen samen de kern om tot een goed onderbouwde kwaliteit van het advies te komen voor de leerling.

Adviestraject
De start van een adviestraject voor een leerling begint met de organisatie van het geven van dit advies in de eigen PO school. Leerkrachten uit de bovenbouw, de intern begeleider en schooldirecteur vormen samen een adviesgroep om iedere leerling uit groep 8 te bespreken. Er zijn afspraken gemaakt over de afname van de toetsen op Begin of Midden groep 8 niveau, over de voorlopige advisering in groep 6/7 en er is een traject uitgezet waarin de datum waarop ouders en leerling het advies krijgen en dit advies bij het VO binnen is. Bij het bepalen van het advies kijkt de adviesgroep in de school allereerst naar factoren, die de situatie van de leerling bepalen zoals de leerlingkenmerken, de omgevingskenmerken en de schoolkenmerken. De gezamenlijke scholen voor VO in de regio Midden Holland Rijnstreek hebben in de regio Rijnstreek samen afspraken gemaakt over de kindkenmerken per schooltype. Daarna wordt aan de hand van de vaardigheidsscores en de groei hierin in het LOVS op de belangrijkste leergebieden als voorspeller voor succes in het VO begrijpend lezen en rekenen wiskunde gecombineerd met het huidige vaardigheidsniveau gekeken naar de leerling. Op basis van de eigen visie van de school wordt in de adviesgroep een advies per leerling opgesteld. Vervolgens wordt het advies van de leerling bekeken.

Belangrijke inzichten
Wat is nu essentieel gebleken in het gehele traject rondom het gebruik van een plaatsingswijzer? Niet dat er een plaatsingswijzer gebruikt wordt om tot een advies als een kant en klaar product te komen. Nee, het proces in een regio met PO en VO scholen dat gezamenlijk afgesproken wordt om de kwaliteit van het advies van de basisschool te verhogen staat voorop. Evenals het vertrouwen dat groeit tussen PO en VO over de kwaliteit van de advisering vanuit het PO. Er moet een gezamenlijke taal tussen PO en VO worden gesproken ten aanzien van de advisering vanuit het PO.

Dit bereik je niet door een kant en klaar advies uit een systeem te laten rollen als de plaatsingswijzer in de vorm van een instrument. Dit bereik je wel door een proces voor de doorgaande lijn PO naar VO in te richten waarin je als PO en VO samen praat over hoe dat advies eruit moet zien. Welke onderbouwing gebruik je als PO leerkracht ter ondersteuning bij je advies bijvoorbeeld vanuit een plaatsingswijzer. Dit bereik je ook niet met gegevens die landelijk overal op dezelfde manier gebruikt worden om tot een advies te komen, maar door gezamenlijk in de regio praktijkafspraken te maken met welke kind kenmerken, welke vaardigheidsscores of welk vaardigheidsniveau een leerling volgens beide gesprekspartners PO en VO in welke schoolsoort een goede kans van slagen maakt. Dit kan soms per regio of zelfs per VO school verschillen. Op basis van bovenstaande gesprekken kun je een voor de regio op maat bruikbare adviesprocedure inrichten die past bij jouw situatie en waarbij een vorm van een plaatsingswijzer als hulpmiddel ingezet wordt om te komen tot een goede plaats voor iedere leerling in het VO op basis van een kwalitatief hoogstaand advies voor de leerling in het PO!! Immers de leerling als totaal staat centraal bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een goed advies, een warme overdracht, een passende vervolgopleiding en een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn zijn hierbij allemaal essentieel!

Reageer

Gebruik dit formulier om uw reactie achter te laten.
*
*
*
 
Captcha

 
*

Contact met adviseur

Delen