Direct naar content

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Titel   Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs. Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010
Auteur(s)   M. van der Maas
Instelling en jaar   KPC Groep, 2010
Onderwijssector   Primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Pagina's   62

 
Samenvatting
In deze onderzoeksrapportage wordt verslag gedaan van twee onderzoeken: ‘Inrichten leeromgevingen PO’ en ‘Inrichten leeromgevingen VO’. In beide onderzoeken wordt het begrip ‘leeromgeving’ gedefinieerd als: alle leerbronnen en de daar omheen georganiseerde leeractiviteiten. In het uitgevoerde onderzoek hebben wij voor de term ‘effectieve leeromgeving’ gekozen, omdat het gaat om een leeromgeving die leerprocessen en het behalen van leerdoelen van leerlingen optimaal faciliteert.
De innovatieve scholen zijn veelal nog zoekend naar manieren om de leeromgeving zodanig in te richten dat deze zowel beter aansluit bij de verschillende behoeften van leerlingen en gericht is op het bevorderen van de motivatie van leerlingen als ook minstens even goede leerprestaties oplevert als in een meer traditionele setting van het onderwijs.
De vraagstelling voor de drie onderzoeksjaren 2008, 2009 en 2010 is:

  • Hoe kun je vanuit leerdoelen de leeromgeving inrichten? Met welke materialen, werkvormen en opdrachten om de leeromgeving betekenisvol te laten zijn?
  • Leiden de in het onderzoek ondernomen interventies tot een betere kwaliteit van de leeromgeving?
  • Hebben de interventies geleid tot een versterking van de leraren in hun rol als ontwerper?

Uit het literatuuronderzoek en de interviews met begeleiders van verschillende innovatieve scholen blijkt dat de definitie van een effectieve leeromgeving in de literatuur en in de praktijk van het PO dynamischer wordt geïnterpreteerd dan in het VO. In de innovatieliteratuur en binnen innovatieve PO-scholen wordt de leeromgeving vaker gezien in relatie tot een combinatie van leeractiviteiten en instructievariabelen waarmee de leerdoelen gerealiseerd worden. Bij innovatieve VO-scholen krijgt een leeromgeving over het algemeen een meer statische interpretatie, die wordt bepaald en uitgelegd als fysieke leeromgeving. En is ingericht volgens een vaste structuur die per leerjaar wordt ingericht en vaak sterk gevormd door de inzet van ICT-middelen.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen