Direct naar content

Hoe hoog ligt de lat?

Titel   Hoe hoog ligt de lat?
Auteur(s)   S. Beek, D. Heijnens en B. Mathijssen
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   90

 
Samenvatting
In dit onderzoek wordt de volgende definitie voor het ontwikkelingsperspectief (OPP) aangehouden:
het OPP is een beschrijving door de school van de doelen en ontwikkelingsmogelijkheden die een leerling volgens de inschatting van de school over een bepaalde langere periode zal kunnen halen en die planmatig met de noodzakelijk geachte aanpassing van het onderwijsaanbod en de eventuele extra noodzakelijk geachte onderwijszorg worden nagestreefd.
In het regulier onderwijs wordt gewerkt met individuele handelingsplannen, met name voor lwoo- en rugzakleerlingen, maar nog niet met ontwikkelingsperspectieven.
De centrale vraag van dit project luidde: Hoe kunnen scholen voor voortgezet onderwijs een ontwikkelingsperspectief opstellen en uitvoeren voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte?
Daarbij hoorden de volgende onderzoeksvragen.

  1. Op welke manier kunnen instrumenten die in andere sectoren (basisonderwijs, praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs) ontwikkeld zijn als voorbeeld dienen voor het werken vanuit ontwikkelingsperspectieven in het voortgezet onderwijs?
  2. In hoeverre en op welke wijze wordt in het voortgezet onderwijs vanuit ontwikkelingsperspectieven (of een daarmee vergelijkbaar instrument1) gewerkt?
    • Welke kenmerken hebben de ontwikkelingsperspectieven (of daarmee vergelijkbare instrumenten) die in scholen voor voortgezet onderwijs al worden gebruikt?
    • Op welke manier worden ze gebruikt en voor welke leerlingen?
    • Wat zijn de ervaringen ermee?
  3. Wat zijn opvattingen van leraren en schoolleiders over de effectiviteit en het belang van het werken vanuit ontwikkelingsperspectieven?
  4. Aan welke voorwaarden dient volgens leraren en schoolleiders te worden voldaan met het 1oog op het werken vanuit ontwikkelingsperspectieven?

Het ontwikkelingsperspectief wordt in het voortgezet onderwijs naar verwachting niet voor veel leerlingen opgesteld.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen