Direct naar content

Leerstrategieën bij knelpunten taal en rekenen

Titel   Leerstrategieën bij knelpunten taal en rekenen: een ontwerp voor de bovenbouw van de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Onderzoeksrapportage
Auteur(s)   J. van der Hoeven, e.a.
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   51

 
Samenvatting

Mbo-instellingen ervaren bij de instroom tekorten in kennis en vaardigheden bij bb- en kb-leerlingen uit de sector Economie. Deze tekorten betreffen in het vmbo-kbl: leesvaardigheid, woordenschat, begrijpend lezen, spelling, schrijfvaardigheid en de basisvaardigheden rekenen en wiskunde, te weten: getallen en bewerkingen en breuken en procenten. Uit onderzoek van Duo Market Research (2010) bleek dat vmbo-scholen voldoende op de hoogte zijn van de invoering van referentieniveaus. Echter, slechts 25% van de scholen gaf aan het taal- en rekencurriculum daadwerkelijk vorm te geven. Het doel van het project ‘Een taal- en rekenaanbod voor vmbo-kbl’ was het ontwikkelen van een interventie voor taal en een interventie voor rekenen om de bovenstaande zorgen bij taal en rekenen ten aanzien van het behalen van het tweede referentieniveau terug te dringen. De ontwerpen zijn beproefd in de bovenbouw kbl, sector Economie. De volgende onderzoeksvraag werd daarbij beantwoord: Wat zijn bruikbare, haalbare en effectieve didactische interventies voor de aanpak van knelpunten op het gebied van taal en rekenen in de bovenbouw vmbo van de  kaderberoepsgerichte leerweg, sector Economie, voor het behalen van niveau 2F?

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen