Direct naar content

Meer bekwaam in handelingsgericht werken met een professionele leergemeenschap

Titel   Meer bekwaam in handelingsgericht werken met een professionele leergemeenschap. Onderzoeksrapportage
Auteur(s)   S. Beek, A. Clijsen en W. Schafrat
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   113

 
Samenvatting
Dit verkennende onderzoek had tot doel het meer handelingsbekwaam maken van leraren in het handelingsgericht werken binnen scholen voor vmbo en havo/vwo. De manier waarop dit doel bereikt zou moeten worden, was via de stappen uit de cyclus HGW (waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren/evalueren) en met een professionele leergemeenschap, waarin naast de leraren in de school ook het management en de andere actoren in de onderwijsondersteuning zouden participeren.
Centraal stond de vraag:
Wat is in een school voor voortgezet onderwijs nodig opdat leraren meer bekwaam worden in handelingsgericht werken en welke elementen van een professionele leergemeenschap dragen daartoe bij?
De volgende deelvragen waren leidend:

  • Welke opvattingen hebben leraren in het voortgezet onderwijs over handelingsgericht werken? Wat motiveert hen om handelingsgericht te werken?
  • Over welke competenties (in gedrag) dienen leraren te beschikken om handelingsgericht te kunnen werken?
  • Welke kenmerken van een professionele leergemeenschap dragen ertoe bij dat leraren meer competent worden in handelingsgericht werken? Welke condities en randvoorwaarden moeten daartoe in school vervuld zijn?
  • Zijn de leraren (die samen een professionele leergemeenschap vormen) meer competent in handelingsgericht werken?

Voor de implementatie van het handelingsgericht werken in een schoolorganisatie blijkt vooral van belang dat geaccepteerd wordt dat het gaan werken met de cyclus van HGW een intensief traject betreft dat veel tijd, draagvlak, participatie en betrokkenheid en een lerende houding vraagt.
De deelname aan leergemeenschappen heeft een positief effect op het leraargedrag en leerlingenprestaties.
Wanneer docenten meer bekwaam zijn in HGW kunnen ze uitgaan van de mogelijkheden van de leerlingen en de diversiteit tussen leerlingen, de stappen van handelingsgericht werken cyclisch en planmatig uitvoeren, het eigen handelen met dat van andere professionals rondom de leerling afstemmen en zich kritisch en kwetsbaar, vanuit een reflectieve houding, opstellen binnen het onderwijsteam.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen