Direct naar content

Sterk bestuur voor sterke scholen! Onderzoeksrapportage

Titel   Sterk bestuur voor sterke scholen! Onderzoeksrapportage
Auteur(s)   M. Versloot, M. Vermeulen en S. Beek; in samenwerking met I. Sagasser
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Primair en Voortgezet onderwijs
Pagina's   31

 
Samenvatting

Het onderzoeksproject ‘Besturen vergeleken’ is een eerste verkenning op het gebied van de relatie tussen bestuur en leerlingenresultaten. In de Wet goed onderwijs, goed bestuur (OCW, 2010) wordt een functionele scheiding tussen bestuur en toezicht voorgeschreven. Ook in de zorg is er een code voor goed bestuur opgesteld, de zogeheten Zorgbrede Governancecode. Vergelijking tussen onderwijs en zorg op basis van reeds uitgevoerd onderzoek en de ervaring van bestuurders/toezichthouders in de zorg met de in deze studie gevonden resultaten kunnen helpen nieuwe kennis en inzichten over verdere implementatie van goed bestuur in het onderwijs op te doen en reeds elders gemaakte fouten te voorkomen. 
De twee vraagstellingen voor dit onderzoek luiden als volgt: 
1. Welke verschillen zijn er te onderscheiden in de wijze waarop het intern toezicht, het bestuur en het management functioneert bij besturen van scholen met hoge en lage leerlingenresultaten in zowel PO als in VO? 
2. Hoe functioneert het bestuur en het intern toezicht in de zorgsector en welke knelpunten en beste condities voor good governance zijn bekend? 
Uit het onderzoek blijkt dat een aantal aspecten van bestuursinrichting, onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg en professionalisering gerelateerd zijn aan onderwijsopbrengsten.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen