Direct naar content

Van speciaal naar regulier onderwijs

Titel   Van speciaal naar regulier onderwijs. Een vragenlijstonderzoek naar de praktijkervaringen van scholen met de terugplaatsing van leerlingen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 4 naar regulier onderwijs
Auteur(s)   M. Reitsma, e.a.
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Voortgezet onderwijs
Pagina's   23

 
Samenvatting
Dit onderzoek draagt bij aan het beantwoorden van de vraag: Wanneer spreken we – na plaatsing in het speciaal onderwijs – van een succesvolle terugplaatsing van leerlingen met ernstige gedragsproblemen op een school voor regulier onderwijs en onder welke condities kan deze succesvolle terugplaatsing gerealiseerd worden?’
Specifiek wordt er in het onderzoek gekeken naar de deelvraag: ‘Wat is er bekend over de praktijk van terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs cluster 4 naar het reguliere onderwijs?’.
Samenvattend kunnen we stellen dat terugplaatsing nog weinig voor komt. Nog maar 12% van de basisscholen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een leerling die teruggeplaatst is uit het speciaal onderwijs cluster 4. Het voortgezet onderwijs heeft er meer mee te maken, maar dat varieert per schoolsoort.
Onder een succesvolle terugplaatsing wordt met name verstaan ‘het succesvol afronden van de opleiding’, maar ook wordt er verwezen naar het ‘welbevinden’ en de ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’ van de leerling.
De meeste terugplaatsingen (circa 80%) worden als (zeer) succesvol ervaren. Terugplaatsing van een leerling is tot nu toe een maatwerktraject op de scholen, waarbij er nog weinig visie geformuleerd is en waarbij afstemming voornamelijk intern gericht is. Een traject van terugplaatsing en de ontwikkeling van de leerling wordt beperkt (structureel) geëvalueerd.

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen