Direct naar content

Verhogen van leerlingmotivatie door leraren. Onderzoeksrapportage

Titel   Verhogen van leerlingmotivatie door leraren. Onderzoeksrapportage
Auteur(s)   K. Verbeeck, Astrid van den Hurk en Anne-Marieke van Loon
Instelling en jaar   KPC Groep, 2013
Onderwijssector   Primair onderwijs
Pagina's   39

 
Samenvatting
In het project ‘Versterking van het didactisch handelen van leraren’ worden de uitgangspunten van de self-determination theory SDT in de praktijk toegepast om te toetsen of leraren met deze aanpak hun handelingsrepertoire tijdens lessen wereldoriëntatie versterken en de motivatie van leerlingen verhogen. Welke handvatten hebben leraren nodig om de theorie achter de oorspronkelijke concepten autonomie, relatie en competentie te begrijpen. Er werd ook een checklist ontwikkeld om lerarengedrag te observeren en er is gezocht naar een gevalideerde vragenlijst voor de leerlingen.
De onderzoeksvraag luidt:
Kunnen leraren met behulp van de inzichten en de ontwikkelde instrumenten gebaseerd op de
self-determination theory hun handelingsrepertoire tijdens de lessen wereldoriëntatie versterken
en de motivatie van leerlingen verhogen?

De hypothese was dat als leraren hun lessen aanbieden volgens de principes van de SDT, leerlingen meer gemotiveerd zullen zijn voor deze lessen. Ook zullen leerlingen meer autonomie, structuur, competentie en relatie ervaren. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de motivatie en de autonomie van leerlingen toenemen. Er kan dus worden geconcludeerd dat leerlingen wel meer motivatie en autonomie, relatie en structuur ervaren nadat leraren zijn geschoold in hun autonomie- en structuurondersteunend gedrag, maar dat zij geen verhoging van de competentie ervaren.
Uit de observaties van de lessen komt naar voren dat leraren gemiddeld het hoogste scoren op relatie. Het geven van autonomie aan leerlingen wordt over het algemeen het laagst gescoord.

Bijlages
Project: Verhoging leerlingmotivatie door leraren - Vragenlijst leerlingen

Project: Verhoging leerlingmotivatie door leraren - Observatielijst voor het kijken naar leraargedrag m.b.t. de drie psychologische basisbehoeften

Kennisportal Onderwijs

Onderzoekspublicaties van KPC Groep in Kennisportal Onderwijs

Delen