Direct naar content

Overzicht whitepapers

Regelmatig delen onze adviseurs actuele inzichten en interessante benaderingen met het veld. Onze whitepapers zijn steeds geënt op vraagstukken in het onderwijsveld.


Primair onderwijs

 

Van krimp naar kracht in PO 

Whitepaper Van krimp naar kracht
Veel scholen in het primair onderwijs worden geconfronteerd met teruglopende leerlingenaantallen. Belangrijke factor hierbij is de demografische krimp. Niet alleen de bevolkingsdaling en de veranderende bevolkingsopbouw kunnen een rol spelen bij de daling van het aantal leerlingen. Daling kan ook verband houden met verhevigde concurrentie in de slag om de leerling, negatieve beeldvorming, een sleets imago van de school of een onderwijsaanbod dat onvoldoende tegemoet komt aan wensen of verwachtingen van ouders.

  

Download

 

  

Hoe een leergemeenschap vormgeeft aan het Tiener College

Een vloeiende overgang tussen primair en voortgezet onderwijs, dat is in het kort wat het Tiener College beoogt. Dit innovatieve onderwijsconcept, waar kinderen van 10-14 jaar vroegtijdig keuzes leren maken voor hun toekomst, krijgt in Gorinchem al vanaf 2012 concreet vorm. 
Het Tiener College is gerealiseerd in nauwe samenwerking tussen leraren, ouders, po- en vo-scholen en besturen. 

Download

   


Whitepaper werken met kernconcepten

Het werken met kernconcepten biedt mogelijkheden om kinderen op een betekenisvolle en actieve wijze de wereld te laten verkennen. Kernconcepten bieden ook de mogelijkheid om het onderwijsaanbod in verbanden aan te bieden. 
Over het werken met kernconcepten maakte onze adviseur Margje van Muiswinkel een whitepaper met concrete praktijkvoorbeelden.
 
Download


Verbeterkracht in de onderbouw van het primair onderwijs


Het onderwijs voor het jonge kind is sterk in beweging en stelt voortdurend nieuwe eisen. Het beredeneerd aanbod, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de peuter en kleuter vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de kleuters en de doorgaande lijn naar groep 3 en hoger. Experts van KPC Groep belichten in een whitepaper de stappen die u kunt ondernemen om verbetering van de resultaten in gang te zetten en tot opbrengstbewust werken te komen binnen uw onderwijs.
Download


 


 
Verbeterkracht in het primair onderwijs


Het primair onderwijs is sterk in beweging en stelt voortdurend nieuwe eisen
aan de kwaliteit van (de organisatie van) leerprocessen. Succesvol zijn als onderwijsorganisatie hangt in onze visie steeds meer af van de mate waarin je in staat bent tot verbeteren of vernieuwen. Maar dan wel aangedreven vanuit intrinsieke motivatie en verbeeldingskracht. 

 

Download
 

Voortgezet onderwijs
 

Van krimpkramp naar groeikracht in het VO
van krimp naar kracht vo
In veel regio’s leidt leerlingendaling nu al tot problemen. Scholen voor voortgezet onderwijs snijden in het vakkenaanbod, zoeken nauwe(re) samenwerking met een collega-school of sluiten afdelingen. Zonder maatregelen komen de bereikbaarheid en de kwaliteit van het onderwijs dus ernstig onder druk te staan. 
Download
 

 

 

 

 


Whitepaper Havo... een theezakjes model?!

De havo kent het hoogste percentage zittenblijvers en het laagste slaagpercentage. Ondanks een lichte stabilisatie is er nog geen zichtbare verbetering. Ligt de oorzaak hiervan in het ‘theezakjes model’? Of zijn er ook andere oorzaken te noemen voor deze trend? En wat kan een school doen om het tij te keren?
Deze whitepaper laat de hand van onderzoeken en praktijkvoorbeelden oplossingsrichtingen zien om te komen tot een havo-programma dat leidt tot hogere leeropbrengsten.

Download
Gesprekkencyclus: verplicht nummer of krachtig vliegwiel?

Whitepaper gesprekkencyclus
Het inroosteren van gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Het lijkt soms verdacht veel op een verplicht nummer. Hoe kom je tot gesprekken die wel echt uitdagen tot kritisch nadenken over de eigen rol en professionalisering binnen de organisatie? Deze whitepaper geeft u antwoorden. 

DownloadHoe een leergemeenschap vormgeeft aan het Tiener College

Een vloeiende overgang tussen primair en voortgezet onderwijs, dat is in het kort wat de het Tiener College beoogt. Dit innovatieve onderwijsconcept, waar kinderen van 10-14 jaar vroegtijdig keuzes leren maken voor hun toekomst, krijgt in Gorinchem al vanaf 2012 concreet vorm.
Het Tiener College is gerealiseerd in nauwe samenwerking tussen leraren, ouders, po- en vo-scholen en besturen. 

Download

Excelleren in het voortgezet onderwijs


Onlangs gaf staatssecretaris Dekker aan dat toptalenten in Nederland te weinig gestimuleerd worden om te presteren. Deze leerlingen zouden meer moeten
worden uitgedaagd en beloond voor hun prestaties. Maar hoe kun je leerlingen dusdanig ondersteunen dat ze daadwerkelijk laten zien wat ze kunnen?

Download


Beroepsonderwijs

BPV langs de meetlat van LOB

bpv
De BPV (beroeps praktijkvorming) is voor studenten de belangrijkste leerbron, zo blijkt uit onderzoek (uitkomsten BPV Monitor). Opvallend hierbij is dat de BPV weliswaar gezien wordt als een belangrijke periode in het leer- en ontwikkelingsproces van de student, maar dat de periode vaak op zichzelf staat. Nog onvoldoende is sprake van een rode draad tussen leren ‘in de school’ en ‘leren in de praktijk’. 


 Download

  

 

 

Leren innoveren in het beroepsonderwijs


De wereld verandert snel. Als maatschappij zullen we vanuit sociaal-economisch oogpunt steeds ons antwoord klaar moeten hebben. Onderwijs speelt een cruciale rol bij het opleiden van de burgers, werknemers en ondernemers van morgen? Maar hoe ga je deze uitdaging aan op het niveau van bestuur, school, leerling, werkgever en werknemer?

Download
 

Alle sectoren

Professionaliseren met impact

Whitepaper professionaliseren met impact

 

In een whitepaper beschrijven onze experts Evelien Loeffen en Ton Bruining allereerst in vogelvlucht welke professionaliseringspraktijken de Nederlandse scholen voor PO, VO en MBO de afgelopen jaren rijker zijn geworden. We geven aan welke praktijken potentieel hebben in het licht van toekomstbestendig onderwijs. Wat werkt en wat kan er versterkt worden? 

Download

 

 

 

 

En nu over het ‘waarom’ van ICT ...

In deze whitepaper worden verschillende onderzoeken aangehaald waardoor er een beeld ontstaat van de plek die ICT in het onderwijs kan krijgen en – belangrijker – welke fundamentele keuzen daaraan ten grondslag liggen. De rol van de docent wordt beschreven en het vormen van een visie krijgt een prominente plaats. Tot slot vindt er kadering plaats door de vragen te stellen waarom, hoe en wat er bereikt zou moeten worden met ICT in het onderwijs.

Download


Leren in verbinding, een leidend principe in de professionalisering van leraren

Whitepaper leren in verbinding
Professionalisering van (aankomende en huidige) leraren is een complex vraagstuk. Welke inzichten leveren een bijdrage aan oplossingen?
In de whitepaper zoomen we in op het leren in verbinding in relatie tot de ontwikkeling van onderwijs, van leraren en van de school. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over verbindingen tussen verschillende onderwijsorganisaties in educatieve netwerken.
  
Download

Onderzoekenderwijs


Het gezamenlijk uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in de eigen school is een effectieve wijze om samen te leren en te innoveren. Hoe kom je tot een onderzoekscultuur en wat vergt dan aan leiderschap? In de whitepaper ‘Onderzoekenderwijs’ vindt u antwoorden en wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden op basisscholen geschetst hoe onderzoek als vliegwiel fungeert in de professionalisering.

Download

 

 

 

 

Delen