Direct naar content

Alle registers open ...

KPC Groep adviseert en ondersteunt besturen en scholen in po, vo en mbo bij het matchen van hun professionaliseringsbeleid aan de ontwikkelingen op het vlak van de (aankomende) registers voor schoolleiding (po en vo) en bestuur en management (mbo).

Foto register

Primair onderwijs
In het po ontwikkelen en verzorgen wij in company (geaccrediteerd) opleidingsaanbod waarmee schoolleiders de erkenningen basisbekwaam en vakbekwaam kunnen behalen ten behoeve van opname in het schoolleidersregister primair onderwijs.

Voortgezet onderwijs
In het vo hebben wij dergelijk aanbod in voorbereiding, gelet op het binnen afzienbare tijd verwachte schoolleidersregister. Daarnaast hebben wij opleidingsaanbod op specifieke thema's, dat is opgenomen in de opleidingencatalogus van de VO-academie. Dit aanbod is zodanig samengesteld, dat dit uiteindelijk ook 'meetelt' bij de registratie in het schoolleidersregister.

Middelbaar beroepsonderwijs
In het mbo is ons opleidingsaanbod geënt op de competentieprofielen die conform het bestuursakkoord in ontwikkeling zijn en die richtinggevend zijn voor de professionalisering van voor de professionalisering van bestuurders, directeuren en leidinggevenden van onderwijsteams. Ook voor dit aanbod geldt dat het zodanig zal worden samengesteld dat het te zijner tijd wordt meegewogen bij de registratie in het nog te ontwikkelen managementregister mbo.

Referenties
KPC Groep heeft ruimte ervaring als het gaat om MD-trajecten in het onderwijs. Voor referenties kunt u contact opnemen met Tom Koot.

Contact met adviseur

Glossy BIND

Schoolleiders aan het woord over de professionele dialoog als instrument voor schoolontwikkeling.

BIND

Delen