Direct naar content

Onderwijskwaliteit

Passend onderwijs

Rekenen

Verbeteren van rekenresultaten; invoering referentieniveaus
Goed rekenonderwijs is van grote invloed op de kans van kinderen in het onderwijs en in de samenleving. Veel scholen willen hun rekenonderwijs verbeteren en werk maken van de invoering van referentieniveaus.

KPC Groep biedt scholen ondersteuning op maat. Samen met management, het team, de leerkrachten en i.b’ers leggen we de vinger op zwakke plekken. We ontwikkelen oplossingen om rekenresultaten duurzaam te verbeteren en het rekenbeleid te verankeren in de organisatie.
CBS Holk in Nijkerk wordt door KPC Groep ondersteund bij rekenverbetertrajecten. Een leerkracht van groep 8 en de bovenbouwcoördinator vertellen over de geboekte resultaten en de organisatie van het rekenonderwijs

Opbrengsten

  • verbeteren van de reken- en wiskundedidactiek
  • verrijken van de reken leeromgeving
  • doelgerichter rekenonderwijs
  • opbrengsten zichtbaar en bespreekbaar
  • doorgaande lijn in het rekenonderwijs
  • passend rekenonderwijs; differentiatie in instructie, rekenaanbod en –leermiddelen
  • eigenaarschap bij leerkrachten

 
Aandacht voor alle aspecten

In onze ondersteuning leggen we verbindingen tussen personeel, organisatie, leeromgeving en schoolontwikkeling. Hierdoor is sprake van echte doorbraken en verbeteringen. Doelen, taken en verantwoordelijkheden worden inzichtelijk op de verschillende niveaus van de organisatie. Er is een omslag van reactief naar proactief handelen binnen het rekenonderwijs. Leerkrachten kunnen preventief en proactief leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van rekenen signaleren en hun handelen daarop aanpassen.

De rekenPRIK van analyse tot monitoring
KPC Groep heeft voor de verbetering van de rekenresultaten een speciale aanpak ontwikkeld: de rekenPRIK. De PRIK is de metafoor voor een integrale aanpak voor verbetering van het rekenonderwijs.

De rekenPRIK bestaat uit de volgende stappen:
Peiling: de analyse van de beginsituatie (observaties in de klas, interviews met leerlingen en leerkrachten).
Rekenbeleid: opstellen van breed gedragen actieplan.
Interventies als o.a. scholing, coaching, inrichten van een rijke rekenomgeving.
Kwaliteitsverbetering; zowel op schoolniveau als op groepsniveau monitoren, evalueren en borgen van resultaten.

Contact met adviseur

Handreiking Rekenen duurzaam verbeteren

Placemat rekenen

Publicatie

    

Programmalijn Doorlopende leerlijnen

Samen met en voor het onderwijsveld voert KPC Groep onderzoek- en ontwikkelactiviteiten uit binnen Research & Development (R&D-)projecten. Eén van de onderzoeksthema’s is doorlopende leerlijnen met als thema's taal en rekenen.