Direct naar content

Onderwijskwaliteit

Passend onderwijs

Taal

Verbeteren van taalonderwijs; invoering referentieniveaus
Taal en lezen vormen de basis voor schoolsucces. Verbeteren van taalonderwijs staat hoog op de agenda. Ook in het voorschoolse veld. KPC Groep ondersteunt bij het versterken van het taalonderwijs, het verbeteren van resultaten en de invoering van de referentieniveaus.

Organiseren van goed taalonderwijs vergt maatwerk en oog voor de specifieke context van de school. Waar liggen de problemen? Wat zijn de kwaliteiten en mogelijkheden van de teamleden? Waar liggen kansen voor versterking? Verbeteren van taalonderwijs raakt de hele organisatie en vergt draagvlak.

Ondersteuning door specialisten
KPC Groep beschikt over specialisten op het gebied van taalbeleid, taalstimulering van jonge kinderen en professionaliseringsvraagtukken in de voor- en vroegschoolse educatie en het basisonderwijs. We werken op de verschillende niveaus van de onderwijskolom bij het implementeren van het landelijke taalbeleid. Kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en scholen schakelen ons onder meer in voor:

 • Advisering over taalbeleid aan schoolbesturen, directies en schoolteams
 • Advisering en ondersteuning bij de invoering van referentieniveaus
 • Opzetten doorlopende leerlijn voor-vroegschoolse periode en basisschool-voortgezet onderwijs op bovenschools- en schoolniveau
 • Ondersteuning, training en coaching van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten, ib-ers en directie op specifieke vaardigheden (gesprekken met kinderen, woordenschat, lezen)
 • Analyse van toetsresultaten en opstellen van verbeterplannen voor opbrengstgericht werken rondom taal
 • Implementeren leerlijnen taal/lezen op schoolniveau
 • Inrichten van een talige leeromgeving
 • Monitoren en evalueren van verbeteracties
 • Vraagstukken rondom dyslexie

 
Taalaanpak BS Klinkers


Basisschool Klinkers in Tilburg heeft met ondersteuning van KPC Groep vernieuwingen doorgevoerd op het gebied van taal. Hierbij is rekening gehouden met de vereisten vanuit de inspectie. Basisschool Klinkers biedt leerlingen een geïntegreerd aanbod voor taal die gekoppeld is aan verschillende thema's per jaar.

Verbinden met schoolontwikkeling
De taal- en leesexperts van KPC Groep combineren expertise op het gebied van taalbeleid en schoolontwikkeling met ervaring met veranderprocessen. Samen met professionals en schoolleiding zorgen we voor structureel betere resultaten.

Resultaten

 • Verminderen of verdwijnen van taal-leesachterstanden
 • Opbrengstgericht werken rondom taal
 • Verbeteren van vaardigheden van pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders en directies
 • Monitor voor taal op scholen of voor schoolbesturen
 • Vroegtijdig signaleren van risicokinderen
 • Wegwerken van hiaten in de leerlijn

Directeur/adviseur Primair Onderwijs

Handreiking Taal duurzaam verbeteren

Placemat taal

Een nieuw curriculum voor lezen?

De leraar aan het roer