Direct naar content

Arbeidstoeleiding

Arbeidstoeleiding
Hoe leiden we onze jongeren op richting een passende baan? Arbeidstoeleiding is een belangrijk item voor VSO-scholen. Wij ondersteunen u met onze specifieke kennis, praktijkervaring en aanpakken. 

Zo bieden we al ruim tien jaar onder de noemer ‘Scholing voor Arbeid’ (SVA) certificerende trajecten aan in de sectoren techniek, groen, zorg & welzijn en economie. Alle SVA-opleidingen van KPC Groep zijn gebaseerd op de kwalificatiestructuur van het MBO. Deze erkende kwalificatiestructuur wordt door onderwijs (MBO) en bedrijfsleven (SBB) om de twee jaar opgesteld. Het helpt scholen en leerlingen het ‘civiele effect’ van de opleiding aan te tonen. Werkgevers zien in één oogopslag wat de leerling kan!


Dienstverlening 

Onze dienstverlening op het gebied van arbeidstoeleiding omvat meer. 

 • We helpen we scholen bij het opzetten van vakspecifieke en vakoverstijgende leerlijnen en leerroutes.
 • We zorgen ervoor dat opleidingen aansluiten bij de specifieke eisen van de lokale werkgever gericht op passende arbeid. 
 • We helpen u opbrengsten expliciet te maken bij de praktijkvakken en opleidingsroutes arbeid en dagbesteding
 • We ondersteunen u leerlijnen en leerroutes te vertalen naar de dagelijkse lessen
 • We helpen u opbrengsten te verantwoorden, ook naar de Inspectie
 • Professionalisering van docenten.

Maatwerkprogramma’s
Uw vragen, ambities en specifieke context staan centraal. We staan voor maatwerk. Opdrachtgevers waarderen ons om onze resultaatgerichte aanpak. Hieronder een beschrijving van recent vervulde opdrachten en de onderliggende vraagstukken.

 • Aan de slag met leerroutes, leerlijnen en vakwerkplannen
  - Wat zijn onze leerlijnen en leerroutes bij de verschillende praktijkvakken van instroom tot uitstroom per sector?
  - Én per uitstroomprofiel?
  - Hoe vertalen we de inhoud naar de didactische vakwerkplannen?
  - Hoe brengen we op een praktische en uitvoerbare wijze onze vakspecifieke opbrengsten in beeld
  - Hoe richten we onze beoordelingssystematiek in (assessments, praktijkopdrachten, proeven van vaardigheid, observaties, portfolio ed.), wie beoordeelt wanneer en waarmee?
  - Zijn deze opbrengsten gebaseerd op landelijk geldende criteria?
  - Hoe werken we hiermee in de klas? Hoe geven we handen en voeten aan differentiatie met verschillende leerroutes?
  - Hoe voldoen we daarbij aan de criteria van ‘de goede les’? Denk aan thema’s als: doelgericht onderwijs, begeleiding van de leerling op persoonlijke doelen, betekenisvol en contextrijk onderwijs

 • Werk maken van de algemene competenties
  - Wat zijn onze vakoverstijgende doelen?
  - Hoe verhouden deze doelen zich ten opzichte van de leerlijnen ‘leren leren’ en ‘werknemersvaardigheden’ en ‘kwaliteit leveren’?
  - Hoe koppelen we deze aan onze leerlijnen en leerroutes arbeid en dagbesteding?
  - Hoe leggen we hier de opbrengsten van vast?
  - Wie beoordeelt wanneer en waarmee?
  - Hoe werken we op een praktisch en uitvoerbare wijze aan deze doelen binnen individuele plannen of groepsplannen?
  - Hoe coachen, begeleiden en instrueren we de jongeren?
  - Hoe maken we de leerling eigenaar van zijn eigen leerroute?
  - Wat betekenen leerdoelen en leerroutes arbeidstoeleiding voor doelgericht onderwijs in de les en op de stage?
  - Hoe maken we onderwijs betekenisvol,, uitdagend en interessant binnen een contextrijke omgeving? 


 • De werkgeversbenadering
  - Wat vragen de werkgevers in onze regio van onze leerlingen?
  - Hoe spitsen we ons onderwijs toe op de behoeften van werkgevers?
  - Wat betekent dat voor onze vakspecifieke en vakoverstijgende leerlijnen en leerroutes?
  - En wat betekent dit voor ons vakwerkplan in de les en in de stages?
  - Hoe leggen we hierbij de opbrengsten vast?
  - Wat betekent dit voor het pedagogisch-didactisch handelen van onze docenten?
  - En wat vraagt dit van onze docenten in de samenwerking met bedrijven en instellingen?


 • Examineren en certificeren
  - Hoe bereiden we de leerling voor op het examen?
  - Hoe examineren we leerlingen?
  - Wat vraagt dit van de school, het bedrijf en de leerling?
  - Kunnen alle leerlingen gecertificeerd worden?
  - Is maatwerkcertificering mogelijk?
  - Is bedrijfscertificering mogelijk?

Meer weten

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met 
Wout Schafrat, w.schafrat@kpcgroep.nl, 06 51227516 
of Dennis Heijnens, d.heijnens@kpcgroep.nl, 06 13598900. 

Contact met adviseur

Contact met adviseur

SVA: totaalpakket voor vso en praktijkonderwijs

Folder SVA 
Bekijk de folder (pdf)

SVA: docententrainingen en branchegerichte cursussen

Website SVA

 


Kijk op www.scholingvoorarbeid.nl

SVA nieuwsbrief

E-nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen en het (nieuwe) aanbod SVA.