Direct naar content

Handelingsgericht en opbrengstgericht werken

Handelingsgericht en opbrengstgericht werken

Het afstemmen van het onderwijs op het ontwikkelingsperspectief (OPP) en de onderwijsbehoeften van leerlingen is een complexe uitdaging voor elke leraar. Handelingsgericht werken (HGW) is een effectieve aanpak om doelgericht en planmatig uit- en om te gaan met verschillen in OPP en onderwijsbehoeften tussen kinderen. Kern hiervan is het systematisch analyseren van de opbrengsten van het onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Werkwijze en doel
In de cyclus handelingsgericht werken gaat het erom op basis van de ontwikkelingsperspectieven en de onderwijsbehoeften van de leerlingen doelgericht een groepsplan op te stellen en uit te voeren. Dit met gebruik van de leerroutes die de school heeft samengesteld in de richting van een bepaalde uitstroombestemming. In de groeps- en leerlingenbesprekingen vindt evaluatie plaats of de gestelde doelen bereikt zijn en worden de behaalde resultaten geanalyseerd. Door monitoring wordt helder of de leerlingen zich conform hun OPP ontwikkelen en kan zo nodig het OPP worden bijgesteld.

Waarom opdrachtgevers kiezen voor KPC Groep

 • Integrale aanpak op drie niveaus: leerling, groep en school.
 • Onze uitgebreide ervaring met het invoeren van HGW in S(B)O (KPC Groep is één van de ontwikkelaars van de 1-zorgroute).
 • Echte aansluiting bij context klant en klantvragen (maatwerk).
 • Het verbinden van handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken.
 • Onze expertise met betrekking tot leerlijnen en het samenstellen en invoeren van leerroutes.


Resultaten

 • Goede afstemming op het OPP en de onderwijsbehoeften van leerlingen.
 • Raamwerk voor het samenstellen en invoeren van leerroutes/arrangementen in school.
 • Professionele ontwikkeling van de leraren: individueel en in teamverband.
 • Vorming van een professionele leergemeenschap
 • Effectieve instructie, leertijd en klassenmanagement.
 • Inzicht in de ontwikkeling van leerlingen en de opbrengsten van het onderwijs.
 • Effectieve groeps- en leerlingenbesprekingen en impactvolle kind- en oudergesprekken.
   

Schema 1-zorgroute S(B)O

 

Contact met adviseur

Achtergrondartikel

Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Meer over LOB

Publicatie 1-zorgroute SBO

De leraar aan het roer