Direct naar content

Wet Kwaliteit (V)SO

HGW

Doel- en opbrengstgericht werken in het VSO
De wet ‘Kwaliteit (V)SO’ stelt VSO-scholen voor een aantal belangrijke uitdagingen. Zoals opbrengstgericht werken en het werken met een ontwikkelingsperspectief. Dit gekoppeld aan uitstroombestemmingen/profielen.
Van uw VSO-school wordt verwacht dat u in staat bent om op om basis van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen beredeneerde keuzes te maken. In doelen en in aanbod.  Zowel vakspecifiek als vakoverstijgend.

Leerlijnen en leerroutes
Leerlijnen en leerroutes zijn een belangrijke onderlegger voor het maken van deze keuzes. Een leerroute bestrijkt alle leerjaren van het VSO en beschrijft  welke doelen leerlingen op welke momenten dienen te beheersen om een bepaald uitstroomperspectief (bijvoorbeeld arbeid of dagbesteding) te behalen. De leerroute bevat een passend en doorgaand aanbod bij deze doelen.

In het verleden volgde het onderwijs veelal de ontwikkeling van de leerlingen. Door het werken met leerroutes kunnen VSO-scholen de ontwikkeling van leerlingen doel- en opbrengstgericht plannen. 

Veel voorkomende vraagstukken
In de praktijk zien we dat VSO-scholen bij het samenstellen van leerroutes soms met complexe vragen en dilemma’s te maken krijgen. Zoals:

  • ‘Welke uitstroomprofielen hebben wij in onze school?’ ‘Kunnen wij binnen al deze profielen kwalitatief goed onderwijs bieden?’ 
  • ‘Welke einddoelen streven we per vakgebied voor een bepaald uitstroomprofiel na? En wat zijn dan de tussendoelen per niveau of leerjaar?’ Welk referentieniveau taal of rekenen dienen leerlingen te behalen bij een bepaald uitstroomperspectief? 
  • Welke eind- en tussendoelen streven we na voor vakoverstijgende domeinen? Zoals ‘leren leren’, sociale vaardigheden en 21e eeuwse vaardigheden.
  • Wat zijn per uitstroomprofiel onze opbrengstambities? Welke data verzamelen we om zicht te krijgen op de behaalde opbrengsten?
  • Met welke toetsen, instrumenten en assessments brengen we de ontwikkeling van de leerling in kaart en evalueren we of de leerling op koers zit qua uitstroomperspectief?
  • ‘Hoe maken we ons onderwijs betekenisvol en uitdagend voor leerlingen? Wat activeert en motiveert hen?’


Implementatie leerroutes
Na het ontwerpen en samenstellen van leerroutes is een doordacht implementatietraject nodig. Veel voorkomende vragen zijn:

  • ‘Hoe organiseren we in onze school het onderwijs in de diverse leerroutes? Hoe realiseert de leraar een gedifferentieerd aanbod in de les?’ 
  • Op welke wijze plannen we met behulp van leerroutes doelgericht een aanbod? Hoe verhouden groepsplan, handelingsplan en ontwikkelingsperspectief zich op een efficiënte wijze tot elkaar?
  • Hoe analyseren en bespreken we cyclisch de behaalde opbrengsten op leerling-, groeps- en schoolniveau?
  • Beschikken de leraren over de vereiste vaardigheden om doel- en opbrengstgericht te werken? Waar is professionalisering nodig?’


Leren van en met elkaar
Het gezamenlijk ontwerpen van leerroutes biedt veel kansen om de leercultuur te versterken binnen het team en samen een doorgaande lijn te ontwikkelen in de school. 

Leerroutes bieden leraren houvast en mogelijkheden om gericht de opbrengsten van het onderwijs tegen het licht te houden. In scholen die we begeleiden zien we dat een grote kwaliteitsslag wordt gemaakt. Leerlingen ontvangen een passende opleiding, die aansluit bij hun mogelijkheden en talenten.

Samenwerken met KPC Groep
KPC Groep denkt graag met u mee. Wij hebben bewezen expertises met betrekking tot het samenstellen en implementeren van leerroutes. We combineren dit met veel praktijkervaring met het invoeren en versnellen van vernieuwingen in het VSO. Samen met u zoeken we naar oplossingen die passen bij uw specifieke context en ambities.

Meer weten?
Neem contact op met Arjan Clijsen: a.clijsen@kpcgroep.nl  06-22542105.

Contact met adviseur