Direct naar content

Passend Onderwijs

Passend onderwijs

Ondersteuningsprofiel “Zorg in beeld 2.0.”

Door KPC Groep is een instrument ontwikkeld om samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen te begeleiden bij het opstellen van ondersteuningsprofielen: ‘Zorg in Beeld 2.0’. Het instrument is ontwikkeld voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en een versie voor het (voortgezet) speciaal onderwijs ‘Zorg in Beeld Speciaal’. 

“Van een aanpak die niet leidt tot ander gedrag van leraren, valt geen enkel effect te verwachten”, Sietske Waslander


Schoolondersteuningsprofielen
Schoolondersteuningsprofielen kunnen verschillende functies hebben. Bij de ontwikkeling van het instrument ‘Zorg in Beeld 2.0.' hebben we ons vooral laten leiden door:

  • de communicatiefunctie: aansluiting bij de vier onderdelen van basisondersteuning zoals benoemd in het referentiekader en extra ondersteuning;
  • ontwikkelingsinstrument voor het schoolteam zelf, waardoor de onderwijsondersteuning geïntegreerd wordt met de schoolontwikkeling en bijdraagt aan de professionalisering van de medewerkers.

 
Het instrument is gebaseerd op handelingsgericht werken en de SBL competenties voor leraren. Aan de hand van een documentenanalyse, interview en digitale vragenlijst worden de basisondersteuning en de extra ondersteuning in beeld gebracht. We brengen de huidige situatie en de gewenste situatie in beeld en destilleren de benodigde professionalisering. 

De uitkomsten hiervan maken het mogelijk op samenwerkingsverbandniveau de profielen van de verschillende scholen in een totaaloverzicht te presenteren. Hierdoor ontstaat transparantie in het aanbod. Op basis hiervan kan het samenwerkingsverband/regionale netwerk onderbouwde beleidsbeslissingen nemen voor de inrichting van een passend onderwijs(zorg)aanbod in de regio.

Opbrengsten

  • Inzicht in beschikbare (regionale) onderwijsondersteuningsarrangementen.
  • Beeld van de huidige situatie en gewenste ontwikkeling voor de toekomst.
  • Benoemen en expliciteren van grenzen aan de mogelijkheden van arrangementen.
  • Draagvlak voor invulling passend onderwijs bij leraren en ouders.
  • De profielen ondersteunen de beleidsvorming en besluitvorming rond passend onderwijs.


Varianten van uitvoering
Wat de uitvoering betreft zijn de volgende varianten mogelijk.

  • KPC Groep verzorgt de uitvoering van het instrument en stelt de schoolondersteuningsprofielen op.
  • Train de Trainer: KPC Groep schoolt een aantal medewerkers van het Samenwerkingsverband/schoolbestuur om de ondersteuningsprofielen zelf op te stellen.
  • Instrument op maat: Indien gewenst maken wij het instrument op maat en passend bij uw organisatie. Voorbeelden hiervan zijn het toevoegen van audits, het uitvoeren van klassenbezoeken, een nulmeting handelingsgericht werken afnemen of extra aandacht voor hoogbegaafdheid.


Download