Direct naar content

Veiligheid, gedrag en motivatie

Veiligheid gedrag motivatie

Lastig gedrag van leerlingen, pesten in de klas, gevoelens van onveiligheid, gebrek aan motivatie, zorgen rond schooluitval, sociale media, burgerschap, ouderbetrokkenheid en de school in de wijk. Soms vraagt urgentie om korte-termijn oplossingen als schorsingen, standaardlesprogramma’s of trainingen voor docenten. Vaak is er ook ruimte voor een meer duurzame aanpak, zoals leerling- en ouderparticipatie, professionalisering of positive behavior support (PBS).

Voor KPC Groep is de basis voor effectief leren op mavo, havo en vwo een aantrekkelijk pedagogisch leer- en leefklimaat. Dit gaat verder dan het opstellen van een pestprotocol, een individuele reprimande of een haastig ingelaste ouderavond.

Pedagogische dimensiespedagogische dimensies

Duurzaam resultaat
Een leerling is geen op zichzelf staand individu, maar onderdeel van zijn omgeving (medeleerlingen, ouders, docenten en de maatschappij). Dat betekent dat de oplossing van een individueel probleem nooit alleen bij dat individu ligt. Pestgedrag bijvoorbeeld los je dus niet alleen op door de pester of de gepeste aan te pakken.

Uitdagende oplossingen
Hoewel een curatieve aanpak soms noodzakelijk is om zichtbare en acute problemen snel op te lossen, gaat het hier vaak om het topje van de ijsberg. Onder de waterspiegel bevinden zich  situaties die in het systeem zijn ingebakken en een meer positief-preventieve aanpak behoeven. Zo kun je ordeproblemen oplossen met strengere regels, maar misschien ligt een structurele oplossing in het uitdagen van leerlingen. Met de aanpak van achterliggende problemen wordt een duurzamer resultaat bereikt dan met een ad hoc oplossing.

Heldere verwachtingen, duurzame opbrengsten
Leerlingen voelen zich betrokken, veilig en gemotiveerd. Onze werkwijze is concreet, resultaatgericht en onderbouwd met zowel wetenschappelijke kennis als praktijkkennis. We verzorgen snelle en directie interventies als trainingen conflicthantering en mentorbegeleiding, maar begeleiden ook de opbouw van een optimaal leer- en leefklimaat door middel van het vergroten van ouderbetrokkenheid, leerlingparticipatie, professionalisering en visieontwikkeling.

Door onze systematische werkwijze is het voor de school altijd helder welke acties we in welke fase nemen en wat dit concreet opbrengt.

Praktijkvoorbeelden

Contact met adviseur

Havo

Gemotiveerde havo-leerlingen? Waar begin je? Hoe krijg je het als school voor elkaar?

Artikel motivatie en zelfregulatie

Dump artikel motivatie en zelfregulatie

Cyberpesten aanpakken in een leerkring

Video Twickel College

Calamiteitenteam

Voor gratis advies, als uw school geconfronteerd wordt met een calamiteit.