Schoolwide PBS

Schoolwide PBS (positive behavior support) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Veilig onderwijsklimaat
Schoolwide PBS is als een rode draad die alle losse schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben met elkaar verbindt en hiermee de werking van deze individuele programma’s versterkt. Het doel van SWPBS is het creëren van een veilig onderwijsklimaat voor alle leerlingen dat het leren bevordert. Dit geldt voor alle leerlingen tussen 4 en 18 jaar dus PO, VO en MBO. Met Schoolwide PBS maken scholen concreet wat zij qua gedrag van leerlingen verwachten in en om de school. Door dit concrete gedrag actief aan te leren en systematisch te bekrachtigen, lukt het leerlingen beter om zich aan regels te houden en gewenst gedrag te laten zien. De aanpak richt zich op drie niveaus: de school als geheel, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Schoolwide PBS integreert onderwijs en zorg. Leerlingen die specifieke zorg nodig hebben, komen sneller op de juiste plek terecht.

Toepassing Schoolwide PBS

Gedragsproblemen
Wij willen als school op een meer positieve manier kijken naar gedrag van kinderen. Niet alleen maar aandacht voor een paar leerlingen die met hun gedrag daar wel intensief om vragen maar ook aandacht voor de grote groep waar het in de regel goed mee gaat.

Integrale schoolveiligheid
Wij willen als school duidelijke afspraken maken over hoe we met elkaar, de leerlingen en ouders om willen gaan. Waar we elkaar in versterken en waar de grenzen liggen en over hoe we elkaar aanspreken wanneer we er ons niet aan houden. Hierdoor maken we onze school veilig, transparant en vertrouwd.

Professionele cultuur
Wij willen als school dat onze cultuur herkenbaar is voor iedereen, dat iedereen weet waar wij voor staan. Niet alleen in onze visie en missie op onze website maar met name in ons dagelijks handelen in en om de school. Onze kernwaarden zijn daarin onze ankerpunten en van daaruit spreken we naar elkaar, naar leerlingen en naar ouders verwachtingen uit.

Opbrengstgericht werken
Wij willen als school sturen op opbrengsten. Dat betekent dat we data verzamelen op basis van de analyse van deze data ons beleid vormgeven. We hebben het dan niet alleen over leerresultaten maar ook over data rond gedrag en veiligheid.

Educatief partnerschap met ouders
Wij willen als school investeren in de relatie met ouders voordat deze ook echt nodig is. Samen met ouders werken aan wederzijdse gedragsverwachtingen om het pedagogisch klimaat voor de leerling zo optimaal mogelijk in te kunnen vullen.

Passend Onderwijs
Wij willen als school voorbereid zijn op een veranderende leerlingpopulatie. We willen onze basiszorg versterken om in te kunnen spelen op de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen en thuisnabij onderwijs te bieden.

Resultaten
Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten en Noorwegen heeft aangetoond dat Schoolwide PBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten.

  • Gewenst gedrag van leerlingen (en medewerkers) neemt toe.
  • Effectieve leertijd van leerlingen wordt vergroot.
  • Gemeenschappelijke taal en een gezamenlijk kader, zowel binnen het team als met ouders.
  • Minder leerlingen in de leerlingenzorg.
  • Bewust bekwame leraren.
  • Schoolbrede verantwoordelijkheid ten aanzien van gedrag.

 

 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie