De impact van een training is geen vanzelfsprekendheid

1 september 2017

Het vertalen van leerervaringen uit een training naar de beroepspraktijk wordt transfer genoemd. Daarbij kunnen zich allerlei problemen voordoen. Hoe overbrug je de grens tussen trainingen en werk?

Om zicht op transferproblemen te krijgen maak ik hier gebruik van het concept ‘boundary crossing’. Dat concept gaat over ‘grenzen overbruggen’. In dit geval het overbruggen van de grens tussen training en werk. Bij ‘boundary crossing’ worden vier leermechanismen onderscheiden: identificatie, coördinatie, reflectie, transformatie.

Bij identificatie gaat het om het vinden van antwoorden op de vraag “waar ben je van?” Transferproblemen doen zich bijvoorbeeld voor wanneer een leraar deelneemt aan een training ‘Ontwerpen van games’, terwijl de toepassing van games niet past wat de school wil zijn, bij wat het onderwijsteam wil of wanneer de leraar zichzelf niet als ‘spelmaker’ ziet.

Bij coördinatie gaat het om leren door afstemming. Wanneer leraren of interne begeleiders van een school deelnemen aan een training ‘Zinvol toetsen’, terwijl er in de school geen helder toetsbeleid is, dan kan er geleerd worden door in collegiaal overleg afstemming te zoeken over het gebruiken, maken en analyseren van toetsen. Transferproblemen kunnen zich voordoen wanneer dit professioneel beraad stagneert, de school het moeilijk vindt om consequenties uit zulk professioneel beraad af te leiden of de individuele leraar het moeilijk vindt om de in de training gerealiseerde doelen te vertalen naar concreet gedrag in de praktijk.

Bij reflectie gaat het hier om het vermogen om met de ogen van de ander naar eigen gedrag te kijken. Reflectieproblemen kunnen zich voordoen wanneer leidinggevenden aan een inspiratiesessie meedoen zonder een helder beeld te hebben van hoe zij door hun medewerkers gezien worden.

Bij transformatie gaat het om het leren veranderen. Zo vraagt de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen om het vermogen om samen te werken en om samen te bouwen aan een professionele cultuur. Problemen kunnen zich voordoen wanneer er in de school schotten staan die dit bemoeilijken. Bijvoorbeeld schotten tussen de klaslokalen of tussen secties, tussen leraren en schoolleiding, of tussen leraren en onderwijsondersteunend personeel.

Oplossen van transferproblemen
Het oplossen van transferproblemen doe je in de eerste plaats door met elkaar het gesprek aan te gaan. Door grensgesprekken te voeren waarin belangen en ambities, problemen en oplossingsrichtingen door verschillende belanghebbenden besproken worden. Zulke gesprekken zijn niet vanzelfsprekend. Van onderwijsprofessionals en van schoolleiders die willen werken aan het onderwijs van de toekomst mag verwacht worden dat ze de moeite doen om gesprekken aan te gaan die liever uit de weggegaan worden.

 

Reacties

Reageer zelf of bekijk alle reacties

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton