Het krachtenveld van de ondersteuningscoördinator

10 november 2021

Op veel scholen is het een taak naast het docentschap. Op sommige een heuse functie. Ondersteuningscoördinatoren hebben in ieder geval één ding gemeen: ze moeten opereren in een complex krachtenveld.

Dat is ook niet verwonderlijk. Als ondersteuningscoördinator vervul je een spilfunctie in het realiseren van passend onderwijs. Daar is kennis en kunde voor nodig en niet in de laatste plaats een professionele houding, stelt Pieter Jan Hiemstra. Hij weet waarover hij het heeft met zijn uitgebreide ervaring als ondersteuningscoördinator in het vo en vso. Sinds dit schooljaar is hij actief als intern begeleider op een vso-school in Apeldoorn.

Praktijkervaring

 “Ik sta vanuit mijn werk met twee poten in de klei. Daardoor weet ik heel goed waarmee ondersteuningscoördinatoren in de praktijk mee te maken krijgen. Tegelijkertijd draag ik als opleider bij aan hun professionalisering en word ik op mijn beurt ook gevoed door hun vragen en dilemma’s. De deelnemers aan de opleidingen die ik verzorg met Ton Bruining (basisopleiding en vervolgopleiding voor ondersteuningscoördinatoren, red.) komen uit het hele land en zijn werkzaam binnen verschillende samenwerkingsverbanden.” Samenwerkingsverbanden die op verschillende manieren vormgeven aan passend onderwijs in hun regio. “Passend onderwijs is een paraplu. Samenwerkingsverbanden hebben een vrij autonome rol daarin. Dat is ook een groot goed. Want Noordoost-Groningen is een heel andere regio dan de Randstad.”

Spilfunctie

In die zin hebben ondersteuningscoördinatoren ook een spannende rol, laat Pieter Jan weten. “Ik zie dat veel ondersteuningscoördinatoren een spilfunctie hebben. Dat vraagt heel veel afstemming in de schoolorganisatie. Als ondersteuningscoördinator heb je te maken met mentoren, docenten, het ondersteuningsteam, schoolleiding en niet te vergeten met ouders en leerlingen. Daarnaast werk je nauw samen met externe zorg- en hulpverleningsinstanties. Binnen dit krachtenveld moet je opereren en samenwerken: doelgericht, systematisch en transparant. Dit vraagt om wisselwerking en afstemming, waarbij onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staan. Docenten spelen hierin een cruciale rol."

Kennisdeling faciliteren

Als opleider verzorgt Pieter Jan ook studiedagen. Zoals recent voor de ondersteuningscoördinatoren van SWV VO West-Friesland. “Een hele mooie manier om kennisdeling te faciliteren”, vertelt Pieter Jan die onder meer gebruikt maakt van allerlei intervisievormen. “Het is heel waardevol om via casussen met elkaar in gesprek te gaan over ‘hoofdpijndossiers’ in je school, een praktijkcasus heel nauwkeurig te analyseren en elkaar vervolgens advies te geven. Ook het analyseren van succesvolle casussen geeft heel veel inzichten. Ik merk aan de reacties dat deelnemers hier echt iets aan hebben. Ook zie ik dat ondersteuningscoördinatoren nieuwsgierig en ‘hongerig’ zijn naar kennis; ‘kun je me wat artikelen opsturen over handelingsgericht werken?’ Zo’n studieochtend is ook een mooi moment voor reflectie op de kerntaken van de ondersteuningscoördinator. Natuurlijk heeft iedere school wel een taak- of functieomschrijving van de ondersteuningscoördinator op papier staan, maar hoe dat in de praktijk uitwerkt kan sterk verschillen.”

Verbeteraanpak Passend Onderwijs

Een ontwikkeling waaraan geen enkele ondersteuningscoördinator aan voorbij kan gaan, is de Evaluatie Passend Onderwijs en de daaruit voortgekomen ‘verbeteraanpak’ om nieuwe wegen in te slaan met passend onderwijs. Pieter Jan: “Het kabinet is demissionair en daardoor en door de corona is er landelijk een soort radiostilte ontstaan. Dat neemt niet weg dat er belangrijke vragen liggen in het veld. Zoals hoe ga je als school om met de zorgplicht? Wat betekenen de landelijke normen voor basisondersteuning voor je school?  Beleidsmatige vragen die de ondersteuningscoördinator ook kansen bieden zich te positioneren als meer strategische gesprekspartner in zijn school en zijn meerwaarde te laten zien bij het zoeken en vinden van antwoorden.”  

 

Pieter Jan Hiemstra verzorgt samen met Ton Bruining de basisopleiding (start 11 januari) en de vervolgopleiding voor ondersteuningscoördinatoren (start 1 februari). 

 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Pieter Jan Hiemstra
Adviseur
085-2101580

E-mail Pieter Jan