Praktijkonderwijs en het nieuwe onderzoekskader Inspectie

8 november 2017

Met ingang van het huidige schooljaar 2017-2018 is het onderzoekskader van de Inspectie van kracht (opvolger van het toezichtkader). De inspectie maakt in haar toezicht onderscheid in bij wet geregelde deugdelijkheidseisen en eigen aspecten van kwaliteit van bestuur en scholen.

Onder de wettelijk vastgestelde deugdelijkheidseisen vallen aspecten als de onderwijsinhoud (uitstroomprofielen), het pedagogisch-didactisch handelen (de goede les) en aspecten als pedagogisch klimaat en kwaliteitszorg.

De eigen aspecten van kwaliteit gaan over doelen en ambities van de school die verder reiken dan basiskwaliteit. Welke ambities heeft uw praktijkschool en hoe wordt hier planmatig werk van gemaakt?

Verbetercultuur
Het onderzoekskader wil stimuleren dat u werk maakt van een continue verbetercultuur in de school. Dus: hoe blijft uw school structureel werk maken van onderwijsverbetering, ook als de kwaliteit op orde is?

Daarnaast zijn er veranderingen op het gebied van de opbrengstenbeoordeling. De inspectie gaat scholen voor praktijkonderwijs beschouwen als scholen waarvan de opbrengsten onbekend of niet goed vast te stellen zijn. Dit betekent dat de focus komt te liggen op het onderwijsproces én de kwaliteitszorg.

Het bestuur is met het nieuwe onderzoekskader het eerste aanspreekpunt van de Inspectie. Hoe krijg je als bestuur zicht op de kwaliteit van de scholen? Hoe wordt kwaliteit zichtbaar gemaakt voor belangrijke stakeholders als het samenwerkingsverband, aanleverende scholen en ouders?

We gaan graag met u in gesprek over de gevolgen van het nieuwe onderzoekskader voor uw praktijkschool. Dit ook in relatie met uw schoolplan.