Quickscan afstandsonderwijs

30 mei 2020

Aan KPC Groep is een groep van hybride professionals verbonden. Werkzaam als teacher leaders binnen verschillende geledingen van het onderwijs ondersteunen ze vanuit KPC Groep met hun kennis en ervaring andere onderwijsorganisaties.

De teacher leaders die zich in 2019 verbonden met KPC Groep vormen een professionele leergemeenschap (PLG). Hierbinnen wordt gewerkt aan actuele onderwijsvraagstukken. De PLG bestaat uit Marieke BloothoofdLiane van de Braak, Mattijs Bron, Kirsten Heezius, Karina Olthof, Marieke Schuurmans en Judith Wolfs.

Liane namens de groep teacher leaders over de PLG. “In de afgelopen periode hebben wij ervaren wat de meerwaarde is van een dergelijke samenwerking die grenzen van organisaties en disciplines overstijgt. Het voeren van een professionele dialoog vanuit verschillende perspectieven en achtergronden leidt tot nieuwe inzichten, mogelijkheden, oplossingen en ideeën.”

Afstandsonderwijs
“Op dit moment evalueren wij als PLG het afstandsonderwijs. We brengen onze ervaringen in kaart en onderzoeken op welke manier deze ervaringen van betekenis kunnen zijn voor toekomstige onderwijsontwikkelingen. Begin maart kwam het onderwijs voor een grote uitdaging te staan. Door de coronacrisis moest het onderwijsproces van de ene op de andere dag op afstand worden vormgegeven. Voor docenten betekent dit onder meer dat zij op een andere manier invulling moeten geven aan hun didactisch en pedagogisch handelen. Ook de vakinhoud wordt opnieuw bekeken, want wat is er nu eigenlijk echt belangrijk? Iedere docent wil zijn of haar leerlingen zo goed mogelijk begeleiden in het “nieuwe” leren. Niet alleen om zo achterstanden te voorkomen, maar vooral om hen juist nu sociaal-emotioneel te kunnen ondersteunen. Het afstandsonderwijs brengt daarin beperkingen met zich mee, maar biedt gelukkig ook kansen.”

Quickscan afstandsonderwijs

Vanuit de PLG is de quickscan onderwijs op afstand ontwikkeld. Deze ondersteunt vakgroepen, teams of scholen bij het evalueren van het afstandsonderwijs en het in kaart brengen van kansen. De quickscan is gratis beschikbaar en door de groep teacher leaders ontwikkeld op basis van het gedachtegoed van Marzano en van Marcel van Herpen.

Liane van de Braak over de inspiratiebronnen. "De Amerikaanse onderwijsonderzoeker Robert J. Marzano voerde een meta-analyse uit op basis van 35 jaar onderzoek. Hij destilleerde hier 11 factoren uit die de leerprestaties van leerlingen bewezen positief beïnvloeden. Deze factoren heeft hij onderverdeeld in drie niveaus: het leerlingniveau, leraarniveau en schoolniveau. Hierbij kan gedacht worden aan aspecten zoals de thuissituatie (leerlingniveau), didactische aanpak (leraarniveau) en een haalbaar en gedegen programma (schoolniveau). Het werk van Marcel van Herpen richt zich op de pedagogische rol van leraren. In zijn boek ‘Ik de leraar’ benadrukt hij het belang van relationele verbondenheid tussen leraar en leerling. Ook beschrijft hij hoe het de verantwoordelijkheid van de leraar is om voorbij het gedrag van leerlingen te kijken en hen te begeleiden bij zowel het leren vormgeven van relaties als bij de eigen identiteitsontwikkeling."

 Aanvullende gesprekskaarten

Tip. Vult u bij het invullen van de quickscan uw gegevens in? U ontvangt dan  aanvullende gesprekskaarten. Reflectievragen die op school-, leraar- en leerlingniveau professionals uitnodigen hun ervaringen te delen. Een praktisch hulpmiddel om binnen de school het gesprek aan te gaan en samen te onderzoeken op welke manier ervaringen van betekenis kunnen zijn voor toekomstige onderwijsontwikkelingen en innovaties.

Quickscan afstandsonderwijs

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Liane van de Braak
Adviseur
085-2101580

E-mail Liane