43

RU Punten

4

Bijeenkomsten in totaal

6

Uur per bijeenkomst

5

Uur huiswerk per bijeenkomst

Dyslexiecoach

Doelgroepen: Docenten, leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Doel
Op basis van vragen uit de onderwijspraktijk van alledag, de opgedane advieservaring omtrent dyslexieproblematiek en onze participatie in het Masterplan Dyslexie heeft KPC Groep de praktijkgerichte cursus ‘dyslexiecoach’ ontwikkeld. In deze cursus leert u belangenbehartiger te zijn van de dyslectische leerling, een (individueel) begeleidingsplan op te stellen en uit te voeren en collega-leerkrachten te adviseren over dyslexie. U maakt de dyslexiecoach zichtbaar in uw organisatie door de afspraken rondom dyslexie vast te leggen in een beleidsplan en/of schoolprotocol.


Inhoud

De protocollen dyslexie bieden een handreikingen voor de begeleiding van dyslectische leerlingen binnen de klas. Ze zijn een leidraad voor alle niveaus in de school, zowel binnen het basis- als voortgezet en beroepsonderwijs. In de protocollen wordt onder meer geadviseerd een dyslexiecoach aan te stellen. Deze praktische cursus geeft u handvatten om uw eigen vorm te geven aan de rol van dyslexiecoach.

De dyslexiecoach:

 • Neemt samen met de leerling het onderdeel van de dyslexiescan / de stellingen door.
 • Ziet erop toe dat er een begeleidingsplan komt en dat de leerling bij de opstelling daarvan betrokken wordt.
 • Coacht en steunt de leerling wanneer docenten zich niet houden aan gemaakte afspraken.
 • Zoekt samen met de leerling naar oplossingen bij sociaal-emotionele of acceptatieproblemen.
 • Organiseert lotgenotencontacten.
 • Functioneert als vertrouwenspersoon.
 • Is de spil tussen management en docenten op het gebied van dyslexie.

 

Als dyslexiecoach bent u adviseur, belangenbehartiger, coach en vertrouwenspersoon. Deze verschillende rollen vragen om een diversiteit aan vaardigheden, kennis en werkvormen. In deze vierdaagse cursus gaan we in op de volgende onderdelen:

 • gesprekken voeren met leerlingen;
 • implementatie van beleid: documentanalyse, plan van aanpak, verandermanagement, afnemen quickscan, presenteren;
 • coaching: begeleidingsrollen richting collega’s, vraagbaak, intervisie van leerlingen en collega’s;
 • kennis over dyslexie gerelateerde onderwerpen: dyslexieprotocol, sociaal emotionele ontwikkeling, comorbiditeit, wet- en regelgeving, omgaan met ouders;
 • presentatie: positioneren van de dyslexiecoach in de school, presentatievaardigheden, taken en verantwoordelijkheden.

 

Werkwijze
De bijeenkomsten kennen een vaste structuur:

 • Inleiding/terugblik op de vorige bijeenkomst en het huiswerk
 • Reflectie op eigen onderwijspraktijk en schoolsituatie
 • Theoretisch kader coaching+ praktische opdrachten en/of
 • Theoretisch kader dyslexie + praktische opdrachten
 • Evaluatie van de bijeenkomst
 • Vooruitblik en aandachtspunten (huiswerk/praktijkopdracht)

 

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tussen de trainingsdagen alle taken behorende bij een coach oefenen en vastleggen in een actieplan. De laatste bijeenkomst vindt de presentatie van het actieplan plaats. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van diverse door KPC Groep en in het kader van het Masterplan Dyslexie ontwikkelde materialen.

Resultaat
Aan het eind van de cursus weet u welke problemen rondom dyslexie spelen in de school en kunt u uit de voeten met het protocol dyslexie. U kunt diverse activiteiten organiseren voor leerlingen met dyslexie en fungeert als vraagbaak voor uw collega’s. Daarvoor heeft u gesprekken gevoerd met directie en leerlingen en heeft u de quickscan afgenomen. De afspraken zijn vastgelegd in een beleidsdocument dat u presenteert in uw team.


Dagen/dagdelen

4 dagen van 6 uur, verdeeld over 6 maanden.


Tijdsinvestering

5 uur huiswerk per bijeenkomst.

Huiswerk:

 • Lezen protocol
 • Afnemen quickscan / dyslexiemonitor
 • Gesprekken voeren met leerlingen
 • Gesprek voeren met leidinggevende
 • Schrijven van beleidsdocument / plan van aanpak
 • Voorbereidingstijd

 

Registerleraar
Deze training is gevalideerd bij Registerleraar voor 43 RU punten.

Deze opleiding bieden we ook aan op datum. Op 10 januari start de cursus.