Opleiding werken met kernconcepten

Doelgroepen: Leraren

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
'Werken met kernconcepten’ staat voor een andere aanpak van het onderwijs. De kern hiervan is aansluiten bij de beleving van kinderen en hun natuurlijke drang tot ontdekken. Niet langer staan de traditionele vakken centraal, maar een achttal kernconcepten, te weten ‘groei en leven’, ‘materie’, ‘evenwicht en kringloop’, ‘macht en regels’, ‘binding’ , ‘communicatie’, ‘tijd en ruimte’ en ‘energie’.

Tijdens vier studiedagen leren leerkrachten op basis van de doelen van een kernconcept hoe je een kernconcept kunt voorbereiden en uitvoeren. In dit opleidingstraject is aandacht voor de totale onderwijsorganisatie: leerinhoud, rollen en inzet personeel, klassenmanagement en inrichting leeromgeving. In het programma komen vier van de acht kernconcepten aan bod.


Inhoud

Een kernconcept biedt leerlingen een kader voor allerlei inzichten en begrippen die ze nodig hebben om (een deel van) de wereld om zich heen te kunnen begrijpen. De andere onderdelen van het curriculum (taal, rekenen, creatieve vakken, motoriek) fungeren als basisdomeinen en worden zoveel mogelijk geïntegreerd in de kernconcepten. De kernconcepten komen eens per twee jaar in een cyclisch proces aan bod, steeds vanuit een iets andere invalshoek.

Leerkrachten leren in deze opleiding om op basis van de doelen van een kernconcept de leeromgeving en decors (vaste onderdelen van de leeromgeving) uitdagend en betekenisvol in te richten en de leerlingen hierin te begeleiden. Leerlingen kunnen met behulp van de leeromgeving en decorkaarten (opdrachten / onderzoeksvragen in de decors) inzichten verwerven. Hierdoor kunnen ze belangrijke verschijnselen op het gebied van natuur & techniek en mens & samenleving verklaren.


Werkwijze

Huiswerk - vooraf

 • Inlezen in het nieuw voor te bereiden kernconcept.
 • Reflectie op het geïmplementeerde lopende kernconcept: welke successen en knelpunten?


Studiedagen (contacturen):
Studiedagen zijn onder te verdelen in twee onderdelen; een ochtendprogramma en een middagprogramma.

Het ochtendprogramma is gericht op het professionaliseren van leerkrachten in onderwerpen, gerelateerd aan het werken met kernconcepten. Tevens is er in het ochtendprogramma ruimte om te reflecteren op het lopende kernconcept; Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de inhoud als aan het proces.

In het middagprogramma staat het nieuwe kernconcept centraal. Deelnemers leren te werken met de TASC onderzoekscyclus (zie afbeelding hieronder). Deze aanpak geeft structuur aan het leerproces van leerlingen en helpt doelen te bepalen.

Huiswerk - achteraf

 • Ontwerpen van decorkaarten (opdrachten).
 • Onderzoeken en selecteren van geschikte leerbronnen.
 • Tussentijds reflecteren op proces / inhoud met het gehele team.
 • Coaching op de werkvloer + reflectiegesprek (contacturen)
 • Eenmalige coaching op de werkvloer door de adviseur, gericht op de inhoud en organisatie van het werken met kernconcepten. Aansluitend vindt een reflectiegesprek met het team plaats.

 

Resultaat

 • Deelnemers zijn vertrouwd met de doelen, uitgangspunten en onderzoekscyclus van kernconcepten.
 • Vier kernconcepten zijn uitgevoerd. Leerkrachten zijn in staat om de overige kernconcepten in praktijk te brengen.
 • Het werken met kernconcepten is zichtbaar in de leeromgeving van de leerlingen.
 • Deelnemers kunnen kwalitatief goed onderwijs binnen het nieuwe onderwijsconcept realiseren.

 

Tijdsinvestering

 • Huiswerk vooraf: 8 uur
 • Studiedagen: 28 uur
 • Coaching op de werkvloer + reflectie: 4 uur
 • Huiswerk achteraf: 100 uur

 

Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

 

Meer over Kernconcepten

Werken met kernconcepten

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie