Coördinator herstelrecht in het onderwijs

Inschrijven

Doelgroepen: Docenten/leraren | begeleiders | schoolleiders | IP-ers | Zoco

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs

Data: 25 november 2019, 3 december 2019, 11 december 2019, 10 januari 2020

Prijs: € 1150,00

Locatie: Rotterdam

Doel

Pesten; ruzies; intimiderend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag heeft vele gezichten. Straffen is een oplossing die vaak weinig of niets oplost en de tegenstellingen alleen maar versterkt. Veel scholen zoeken naar een constructieve manier om te reageren op ongewenst en onacceptabel gedrag van ieder die op school leert en werkt.


De methodiek van Herstelrecht helpt betrokkenen om te gaan met de meest uiteenlopende conflicten. Van kleine (‘Naast hem wil ik niet zitten’) tot hele grote (‘Wij overwegen aangifte doen bij de betrokken instanties’). Zo ontstaan situaties waarin betrokken partijen verder kunnen met elkaar. Scholen die met Herstelrecht werken, merken dat in de grote verscheidenheid van conflicten de inzet van Herstelrecht in veel gevallen leidt tot effectieve interventies. Daders en slachtoffers zijn samen betrokken bij het zoeken en vinden van oplossingen. Zo kunnen conflicten omgebogen worden in situaties waar ieder beter van wordt en die relaties sterker maken dan vóór het conflict. Daarmee levert herstelrecht op langere termijn ook een bijdrage aan verantwoord burgerschap.

 

Inhoud

- de kenmerken en principes van verbindend en herstelgericht werken in de context van de school
- herstelrecht naast strafrecht.
- het opstellen en onderhouden van preventieve afspraken ter voorkoming van conflicten
- herstelgericht en verbindend communiceren.
- het werken met gesprekscirkels waarin actuele thema’s waaronder conflicten besproken worden op een manier die ieder ruimte en inbreng geeft en waarin mensen leren naar elkaar te luisteren
- de energie van energizers
- herstelgerichte gespreksvoering in groepen (twee tot dertig personen).
- het betrekken van ieder die betrokken en geschrokken is bij het bespreken van thema’s en conflicten
- samenwerken met ouders bij situaties waarin hun kinderen betrokken zijn
- humor als de snelweg naar werkelijk contact
- herstelgericht denken is een totaal andere manier van kijken naar conflicten dan een repressieve aanpak; hoe maak je die omslag?

 

Werkwijze

Deze vierdaagse opleiding kenmerkt zich door interactiviteit en veel ruimte voor eigen dilemma’s, vraagstukken en cases. Gebruik wordt gemaakt van afwisselende werkvormen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bereid zijn kritisch te reflecteren op hun eigen handelen bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en conflicten.

 

Resultaat

Sociale veiligheid vergt een schoolbrede aanpak en samenwerking van alle betrokken partijen. Herstelrecht is een alternatief voor disciplinaire straffen en biedt een systemische aanpak waarbij ook ouders een belangrijke rol spelen.

In de training worden de deelnemers opgeleid tot specialisten die op hun afdeling de rol van ‘dorpsoudste’ innemen en daarmee een spilfunctie krijgen waar het gaat om inclusie en verbinding. Deelnemers krijgen instrumenten in handen waarmee zij de genoemde thema’s op hun school een plek kunnen geven. Denk hierbij o.m. aan instrumenten als draaiboeken bij conflictaanpak; non-contracten waarmee leerlingen hun behoeften kunnen vervullen op een manier waar ieder van wordt en kaartjes met herstelvragen. Deelnemers leren verder in deze opleiding hun kennis en vaardigheden over te brengen aan collega’s.

 

Omvang

De training vindt plaats op 25 november, 3 december, 11 december en 10 januari in Rotterdam.

 

Over de trainer

Jan Ruigrok is expert op het gebied van sociale veiligheid en herstelgericht werken. Tal van scholen heeft hij begeleid bij het werken met Herstelrecht en de implementatie in de schoolorganisatie. Naast trainingen Herstelrecht verzorgt Jan Ruigrok opleidingen over het voeren van gesprekken, contacten met ouders, communicatie in de klas, het mentoraat, het begeleiden van groepsprocessen en het coachen van leerlingen en leraren. Jan Ruigrok is mede-initiatiefnemer van het expertisecentrum voor Herstelrecht in het Onderwijs, ECHO

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Jan Ruigrok
Trainer
073-6247247

E-mail Jan