Direct naar content

Kenmerken concept Big Picture

Big Picture

Leerdoelen
De vijf leerdoelen van Big Picture scholen vormen een samenhangend, integraal raamwerk waarmee leerlingen met een empirische, kwantitatieve en communicatieve bril naar de wereld leren kijken en deze leren interpreteren. Het is de basis voor het persoonlijk leerplan. Dit leerplan is gekoppeld aan hun interesses en het buitenschools project dat ze gaan exploreren. De leerdoelen vormen de leidraad waarmee de leerlingen zich als persoon ontwikkelen. 

  • Empirisch redeneren : Hoe bewijs ik dit?
  • Kwantitatief redeneren : Hoe kan ik dit meten, vergelijken of weergeven?
  • Communicatie : Hoe kan ik informatie innemen en uitdrukken?
  • Sociaal redeneren : Wat zijn de perspectieven van anderen hierop?
  • Persoonlijke kwaliteiten : Wat breng ik mee in dit proces?

Kenmerken
‘Big Picture-scholen’ onderscheiden zich kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en een aantal samenhangende onderwijskenmerken. De mate van succes van deze scholen hangt samen met de wijze waarop zij de kenmerken in de schoolorganisatie weten te integreren.

Elke leerling heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan
Op basis van de persoonlijke talenten, interesses en behoeften van de leerling wordt een leerplan gemaakt. In dit leerplan zijn de 5 leerdoelen geïntegreerd. Dit plan wordt ieder kwartaal geëvalueerd en opnieuw samengesteld in overleg met de leerling, zijn of haar ouders, de begeleider en eventueel de externe begeleider.

Leren in de levensechte praktijk
'Leren door doen' in buitenschoolse projecten en stages, is een tweede belangrijk kenmerk. Leren doe je snel in de praktijk. Twee dagen per week werkt de leerling in een buitenschool project. Het is cruciaal dat de keuze voor het project voortkomt uit de belangstelling van de leerling. Een goede externe begeleider is onmisbaar. De leerling verwerft op authentieke wijze de gewenste expertises. Ook wordt gebouwd aan contacten en netwerken voor het leven. De praktijkprojecten dienen niet alleen voor het verwerven van competenties op het terrein van arbeids- of beroepsvoorbereiding. Ook de meer algemene competenties zijn van belang. 

Authentiek beoordelen
Geen proefwerken en cijfers, maar voortgangscriteria die volledig zijn aangepast aan het persoonlijk leerplan van de individuele leerling. Met een scala aan middelen (wekelijkse gesprekken, kwartaaltentoonstellingen, portfolio) wordt voortdurend in de gaten gehouden hoe de leerling zich ontwikkelt.

Kleinschalige schoolorganisatie
Scholen (units) zijn niet groter dan 150 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over leergroepen die uit maximaal 15 leerlingen bestaan. Alleen dan kan iedere leerling zich gezien en gekend voelen. Iedere school vormt een kleine zelfstandige leergemeenschap met als belangrijkste taak te bouwen aan een sterke band met de leerlingen, de ouders, de docenten en externe begeleiders.

De leergroep
Het wordt ook wel het ‘thuis’ of ‘tweede familie’ genoemd: elke leerling maakt meerdere jaren deel uit van een vaste leergroep. De vaste leergroep is de kerneenheid voor de onderwijsorganisatie. De leergroep heeft een begeleider die vier jaar lang ‘meegaat’. De leergroep is een aanduiding voor de groep van leerlingen, maar ook de ruimte waar die groep ‘thuis’ is.  

Schoolcultuur
Betrokkenheid van de leerlingen bij het schoolbeleid wordt als heel wezenlijk beschouwd. Een open en gelijkwaardige cultuur dragen bij aan het succes van de school. Er is veel ruimte voor reflectie en doorlopende ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Er wordt veel aandacht besteed aan de organisatie en communicatie van gedragsregels, kunstzinnige activiteiten en maatschappelijke activiteiten. De eigen schoolcultuur is voortdurend in ontwikkeling.

Betrokkenheid van familie
De familie van de leerling wordt nadrukkelijk betrokken bij het leren op de Big Picture-school. Niet alleen tijdens de regelmatige ‘presentaties’, waar de leerling laat zien wat hij de afgelopen tijd heeft gepresteerd, maar ook bij de opstelling van het persoonlijk leerplan en tijdens vieringen en bijeenkomsten. Van ouders wordt verwacht dat zij ook andere ouders stimuleren bij de betrokkenheid rond de school.


Big Picture scholen

Er zijn intussen 70 Big Picture-scholen, verspreid over Noord-Amerika. Dennis Littky en Eliot Washor zijn de initiatiefnemers van deze onderwijsfilosofie. In Nederland werken de scholen die bezig zijn met de invoering van BPL samen in de vereniging Big Picture Nederland.

Contact met adviseur