Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 gaat de wetswijziging passend onderwijs in. Scholen krijgen een zorgplicht. Passend onderwijs organiseren en implementeren heeft impact op alle niveaus: samenwerkingsverband, schoolbestuur, school en de klas. Een complexe uitdaging die we hanteerbaar maken.

Dit altijd met oog voor het primair proces: waar moet het onderwijs aan tegemoet komen om optimale kansen te creëren voor de leerling? Docenten zijn immers de spil waar passend onderwijs om draait. In de top-3 die docenten zelf noemen van competenties die nodig zijn staan de volgende punten met stip genoteerd: structuur bieden zowel op didactisch als organisatorisch gebied; investeren in een goede relatie met leerlingen; flexibiliteit.

De schoolleider als verbindende schakel
De schoolleiding heeft bij de implementatie van passend onderwijs een cruciale rol. Zij vormt de schakel tussen de (boven)schoolse visie en beleid op passend onderwijs en het primaire proces in de klas. De schoolleiding zal daarbij ook moeten overleggen met het schoolbestuur en het samenwerkingsverband. Op dat niveau wordt immers besloten over de invulling van de benodigde randvoorwaarden op financieel, personeel en inhoudelijk gebied.

Samenwerken met KPC Groep 
KPC Groep ondersteunt samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, schoolleiders en docenten(teams) bij het organiseren en implementeren van passend onderwijs. We hebben hiervoor onderzoeksinstrumenten en aanpakken ontwikkeld. Issues waarvoor opdrachtgevers ons inschakelen zij onder meer:

  • Ontwikkeling van een sluitend onderwijszorgaanbod in het samenwerkingsverband.
  • Ontwikkeling van heldere schoolvisie op passend onderwijs en draagvlak in de organisatie
  • Professionalisering van docenten bij omgaan met verschillen (pedagogisch, didactisch, organisatorisch)
  • Verbeteren van het klassenmanagement
  • Voorkomen van schooluitval en thuiszitters
  • Ouders betrekken bij implementatie passend onderwijs